Menu
RSS
A+ A A-

РУ­КО­МЕТ

Ши­ђа­ни у по­лу­фи­на­лу са Ча­ча­ни­маМла­ди ру­ко­ме­та­ши Рад­нич­ког из Ши­да на­кон од­лич­них ига­ра у ово­го­ди­шњој Ли­ги мла­дих Ср­би­је ус­пе­ли су да из­бо­ре пла­сман ме­ђу че­ти­ри нај­бо­ље еки­пе и на­ступ у плеј-офу ко­ји ће се одр­жа­ти у не­де­љу 25. мар­та у Бе­о­гра­ду у ха­ли на Ба­њи­ци.У по­след­њем 9. ко­лу ко­је је про­те­клог ви­кен­да од­и­гра­но у Ла­за­рев­цу ру­ко­ме­та­ши Рад­нич­ког су слу­жбе­ним ре­зул­та­том 10:0 са­вла­да­ли еки­пу Же­ле­зни­ча­ра из Ни­ша. Са но­ва два бо­да Ши­ђа­ни су у пр­вом де­лу так­ми­че­ња за­у­зе­ли тре­ће ме­сто.Ри­вал у по­лу­фи­на­лу би­ће им еки­па Мла­до­сти из Чач­ка док ће се у дру­гом по­лу­фи­нал­ном су­сре­ту са­ста­ти еки­пе Пар­ти­за­на и Сту­дент­ског гра­да из Бе­о­гра­да ко­је и сло­ве за нај­ве­ће фа­во­ри­те за осва­ја­ње на­сло­ва пи­о­нир­ског пр­ва­ка Ср­би­је.