Menu
RSS
A+ A A-

ПРЕД АМ­БИ­СОМ

ОД­БОЈ­КА­ШИ ШИ­ДА

"Да­ће­мо све од се­бе да на­чи­ни­мо под­виг"ОК Шид се на­кон 10. ко­ла Дру­ге Б са­ве­зне ли­ге на­ла­зи на по­след­њем 10. ме­сту са 8 осво­је­них бо­до­ва. По­след­њи не­у­спех Ши­ђа­ни су до­жи­ве­ли у не­де­љу на го­сто­ва­њу у Ста­рој Па­зо­ви, где су по­ра­же­ни од до­ма­ћег Је­дин­ства ре­зул­та­том 3:0 у се­то­ви­ма. Ко­ли­ко је те­шка си­ту­а­ци­ја у шид­ском клу­бу го­во­ри и по­да­так да им прет­по­след­ња еки­па ОК Стра­жи­ло­во из Срем­ских Кар­ло­ва­ца у овом тре­нут­ку бе­жи 6 бо­до­ва.


Ипак, у та­бо­ру Ши­ђа­на се не пре­да­ју. Тре­нер Дра­ган Ла­кић уве­рен је да све шан­се још увек ни­су из­гу­бље­не. "Да­ће­мо све од се­бе да у пре­о­ста­лим ко­ли­ма по­ку­ша­мо да на­чи­ни­мо под­виг и да осво­ји­мо до­во­љан број бо­до­ва са ко­ји­ма би­смо за­др­жа­ли ста­тус у овој ли­ги", ка­же ис­ку­сни струч­њак ко­ји је са овом еки­пом по­сти­гао и нај­ве­ће клуп­ске успе­хе. Пр­ву при­ли­ку да учи­не ко­рак ка лу­ци спа­са шид­ски од­бој­ка­ши има­ју у су­бо­ту, ка­да ће се у 11. ко­лу пред сво­јим на­ви­ја­чи­ма у спорт­ској ха­ли у Ши­ду са­ста­ти са еки­пом Вој­во­ди­на Но­во­лин 2 из Но­вог Са­да.На­ду у оп­ста­нак Ши­ђа­ни ви­де и у пред­сто­је­ћој ре­ор­га­ни­за­ци­ји на ни­воу ОС Ср­би­је и Вој­во­ди­не, ко­ја пред­ви­ђа евен­ту­ал­но осни­ва­ње но­ве Дру­ге А ли­ге, ко­ју би са­чи­ња­ва­ла ве­ћи­на клу­бо­ва из са­да­шње ли­ге у ко­јој се так­ми­че и шид­ски од­бој­ка­ши док би они на­кон то­га и да­ље за­др­жа­ли ста­тус у Дру­гој Б ли­ги.