Menu
RSS
A+ A A-

Шко­ла ша­ха

У ТО­КУ КА­ТЕ­ГОР­НИ ТУР­НИРsahНа­ста­вља­ју­ћи са­др­жа­је из ак­тив­но­сти и про­гра­ма Шко­ле ша­ха, де­сет нај­у­спе­шни­јих по­ла­зни­ка, че­твр­то­ка­те­гор­ни­ка, за­по­че­ло је ка­те­гор­ни тур­нир. На­кон од­ме­ра­ва­ња сна­га "сва­ко са сва­ким" три нај­у­спе­шни­ја так­ми­ча­ра осво­ји­ће ви­шу, тре­ћу ка­те­го­ри­ју. Фа­во­ри­ти су: Сте­ви­ца и Ра­ди­вој Сми­ља­нић, Ми­лош Пе­јић, Бо­јан Ко­јић и Пре­драг Да­ни­ло­вић, али сво­ју шан­су за озва­ни­ча­ва­њем на­пре­до­ва­ња ви­де и Ми­лан Ма­рин­ко­вић, Ни­ко­ла Ма­рош...Уз из­у­ча­ва­ње те­о­ри­је ша­хов­ске игре и ана­ли­зу пар­ти­ја мај­сто­ра, прак­тич­на игра и так­ми­че­ње до­при­но­се убр­за­ном на­пре­до­ва­њу и са­зре­ва­њу. Овај озби­љан тур­нир, уз упо­тре­бу ша­хов­ског ча­сов­ни­ка и за­пи­си­ва­ње по­те­за пар­ти­ја, омо­гу­ћу­је и ана­ли­зу соп­стве­них пар­ти­ја. То ће ко­ри­сти­ти раз­во­ју сва­ког так­ми­ча­ра, без об­зи­ра да ли ће већ са­да осво­ји­ти ви­шу ка­те­го­ри­ју или ће при­ли­ку за то до­би­ти на не­ком од сле­де­ћих тур­ни­ра.