Menu
RSS
A+ A A-

ФУД­БАЛ

ОД­ЛИ­ЧАН СТАРТ РАД­НИЧ­КОГТре­нер Рад­нич­ког из Ши­да Дра­ган Ле­пи­њи­цаНа­ши клу­бо­ви ко­ји се так­ми­че у Вој­во­ђан­ској фуд­бал­ској ли­ги гру­па Југ од­лич­но су стар­то­ва­ли у про­лећ­ном де­лу пр­вен­ства. Рад­нич­ки из Ши­да је у стар­ту за­бе­ле­жио убе­дљи­ву по­бе­ду (3:0) на го­сто­ва­њу у Пла­ти­че­ву, где је го­ло­ви­ма До­бри­ћа 2 и Угље­ши­ћа осво­јио три но­ва бо­да ко­ја су га до­ве­ла у сам врх та­бе­ле, са­мо бод ма­ње од во­де­ћих ЛСК-а и Сло­ве­на. Је­дин­ство из Мо­ро­ви­ћа је ус­пе­ло да на вру­ћем те­ре­ну у Ири­гу осво­ји ва­жан бод (1:1) док је Сло­га из Ер­де­ви­ка пред сво­јим на­ви­ја­чи­ма за­бе­ле­жи­ла по­бе­ду у су­сре­ту са еки­пом Ја­дра­на из Го­лу­би­на­ца (2:0).Про­те­клог ви­кен­да стар­то­ва­ли су и клу­бо­ви Срем­ске ли­ге. Од на­ша три пред­став­ни­ка у овом ран­гу так­ми­че­ња са­мо је Јед­но­та за­бе­ле­жи­ла по­бе­ду (2:1) и то на свом те­ре­ну у утак­ми­ци са јед­ним од глав­них фа­во­ри­та за на­слов ово­го­ди­шњег пр­ва­ка ли­ге, еки­пом Ду­на­ва из Ста­рих Ба­но­ва­ца. Дру­га два пред­став­ни­ка из на­ше оп­шти­не до­жи­ве­ли су по­ра­зе. Гра­ни­чар из Ада­ше­ва­ца је по­ра­жен на го­сто­ва­њу у Хрт­ков­ци­ма од до­ма­ће Сло­ге ре­зул­та­том 2:0 док је истим ре­зул­та­том Фру­шко­го­рац из Ку­ку­је­ва­ца по­ра­жен у Де­чу у утак­ми­ци са еки­пом Срем­ца.


Клу­бо­ви Оп­штин­ске ли­ге Шид чи­је ће пр­вен­ство по­че­ти у апри­лу од­и­гра­ли су про­те­клог ви­кен­да утак­ми­це 2. ко­ла Куп так­ми­че­ња на под­руч­ју ОФС Шид. По­стиг­ну­ти су сле­де­ћи ре­зул­та­ти:Хај­дук (Ви­шњи­ће­во) - Сре­мац (Бер­ка­со­во) 3:0

Је­дин­ство (Qу­ба) - ОФК Би­кић 4:2

Јед­но­та (Шид) - Гра­ни­чар (Ада­шев­ци) 2:1

У овом ко­лу сло­бо­дан је био Фру­шко­го­рац из Ку­ку­је­ва­ца. По­лу­фи­нал­не утак­ми­це на про­гра­му су у сре­ду 14. мар­та (Фру­шко­го­рац Ку­ку­јев­ци - Јед­но­та) и не­де­љу 18. мар­та (Хај­дук Ви­шњи­ће­во - Је­дин­ство Qу­ба).Тре­нер Рад­нич­ког из Ши­да Дра­ган Ле­пи­њи­ца од­лич­но је стар­то­вао са сво­јом еки­пом у на­став­ку пр­вен­ства ВФЛ гру­па Југ.ПА­РЕ ЗА СПОРТ И КУЛ­ТУ­РУ

По­ред зна­чај­них ула­га­ња у ко­му­нал­ну ин­фра­струк­ту­ру за шта је из по­сто­је­ћих са­мо­до­при­но­са пла­ни­ран из­нос од 46 ми­ли­о­на ди­на­ра, Ме­сна упра­ва у Ши­ду из­дво­ји­ће и ове го­ди­не сред­ства за рад спорт­ских клу­бо­ва, удру­же­ња и кул­тур­но-умет­нич­ких дру­шта­ва ко­ја де­лу­ју у овом срем­ском гра­ду и то у ви­си­ни од 1,5 ми­ли­о­на ди­на­ра.

За 14 спорт­ских клу­бо­ва из ка­се Ме­сне упра­ве Шид у овој го­ди­ни би­ће из­дво­је­но 900 хи­ља­да ди­на­ра, за рад кул­тур­но-умет­нич­ких дру­шта­ва 300 хи­ља­да ди­на­ра, док ће пре­о­ста­лих 300 хи­ља­да ди­на­ра би­ти из­дво­је­но за ху­ма­ни­тар­не ак­ци­је као и за фи­нан­си­ра­ње спорт­ских и кул­тур­них ма­ни­фе­ста­ци­ја ко­је ће се одр­жа­ти ове го­ди­не у Ши­ду.