Menu
RSS
A+ A A-

ШКО­ЛА СПОР­ТА

ШЕ­СТИ МАР­ТОВ­СКИ ТУР­НИР

ВА­ЖНО ЈЕ УЧЕ­СТВО­ВА­ТИ, РЕ­ЗУЛ­ТА­ТИ НИ­СУ НАЈ­ВА­ЖНИ­ЈИЛе­пу тра­ди­ци­ју Шко­ле спор­та сва­ка­ко тре­ба на­ста­ви­ти и по­др­жа­ти

У окви­ру Шко­ле спор­та так­ми­чи­ли су се мла­ди ко­шар­ка­ши, ру­ко­ме­та­ши и од­бој­ка­ши.Да­ни­јел Ко­шу­љан­дић је струч­ни са­рад­ник за Шко­лу спор­та у окви­ру Уста­но­ве "Пар­ти­зан". По ше­сти пут ове го­ди­не ор­га­ни­зо­ван је са по­ла­зни­ци­ма Шко­ле Осмо­мар­тов­ски тур­нир у ру­ко­ме­ту и ко­шар­ци, а пр­ви пут и од­бој­ци.Од­бој­ка­ши су се так­ми­чи­ли у ме­шо­ви­тим еки­па­ма (и де­вој­чи­це и де­ча­ци). Уче­ство­ва­ле су че­ти­ри еки­пе. Пр­ви су "Зве­зде екс­тра", дру­ги "Бу­ба­ма­ре", тре­ћи "Пан­те­ре", а че­твр­ти "Зе­бре". Би­ли су то так­ми­ча­ри уз­ра­ста од пр­вог до че­твр­тог раз­ре­да основ­них шко­ла.И ру­ко­ме­та­ши су се так­ми­чи­ли у ме­шо­ви­тим еки­па­ма. Ме­ђу так­ми­ча­ри­ма до че­твр­тог раз­ре­да пр­ви су чла­но­ви еки­пе "Цр­ве­ни ан­ђе­ли", дру­ги "Рад­нич­ки", тре­ћи "Цр­ни ла­во­ви", а че­твр­ти "Ле­те­ће па­ти­ке".


Ме­ђу ко­шар­ка­шким еки­па­ма од пр­вог до че­твр­тог раз­ре­да би­ло је еки­па звуч­них на­зи­ва (ме­ди­ји очи­то има­ју огро­ман ути­цај). Пр­ви су "Ари­зо­на кар­ди­налс", дру­ги "Чи­ка­го Булс", тре­ћи "Цр­ве­не зве­зде" и че­твр­ти "Цр­ни ти­гро­ви".Уче­ни­ци пе­тих и ше­стих раз­ре­да при­ја­ви­ли су че­ти­ри еки­пе, а нај­у­спе­шни­ји су: еки­па "Све зве­зде", КК "Пар­ти­зан", "Цр­ни ти­гро­ви" (са­мо де­ча­ци), а че­твр­то ме­сто је за­у­зе­ла ме­шо­ви­та еки­па "Ко­шар­ка­шка гро­зни­ца".Нај­ста­ри­ји, уче­ни­ци сед­мих и осмих раз­ре­да има­ли су шест еки­па. Пр­ви су "Срем­ски фронт", дру­ги "Фан­то­ми", тре­ћи "Ге­не­ра­ци­ја 92", че­твр­ти "Цр­ве­ни би­ко­ви", пе­ти "Зве­зда" и ше­сти "Кур­са­џи­је".Уче­ни­ци су на­гра­ђе­ни ме­да­љом и ди­пло­мом, а по оној олим­пиј­ској "ва­жно је уче­ство­ва­ти" ре­зул­та­ти и ни­су нај­ва­жни­ји. Ле­пу тра­ди­ци­ју Шко­ле спор­та ко­ја по­сто­ји од 1993. го­ди­не сва­ка­ко тре­ба на­ста­ви­ти и по­др­жа­ти.