Menu
RSS
A+ A A-

КУ­КУ­ЈЕВ­ЧА­НИ ПО­БЕД­НИ­ЦИ КУ­ПА

ПЕ­ХАР ОП­ШТИН­СКОГ ФУД­БАЛ­СКОГ СА­ВЕ­ЗА ПРИ­ПАО ФУД­БА­ЛЕ­РИ­МА ФРУ­ШКО­ГОР­ЦА

Уда­рац Ка­ли­ни­ћа са иви­це ше­сна­е­стер­ца у 73. ми­ну­ту пре­су­диоПобеднички пехарФи­нал­ни меч ово­го­ди­шњег Куп так­ми­че­ња на под­руч­ју Оп­штин­ског фуд­бал­ског са­ве­за Шид при­пао је еки­пи Фру­шко­гор­ца из Ку­ку­је­ва­ца. Фру­шко­го­рац је био успе­шни­ји од је­се­њег пр­ва­ка Оп­штин­ске ли­ге, Хај­ду­ка из Ви­шњи­ће­ва и ре­зул­та­том 1:0 обез­бе­дио пла­сман у да­љем так­ми­че­њу у Ку­пу на под­руч­ју Сре­ма.Од­лу­ка о по­бед­ни­ку па­ла је у дру­гом по­лу­вре­ме­ну ка­да је Ка­ли­нић у 73. ми­ну­ту ус­пео да на­кон јед­ног на­па­да Фру­шко­гор­ца, ре­зант­ним удар­цем са иви­це ше­сна­е­стер­ца са­вла­дао гол­ма­на Хај­ду­ка То­ма­ше­ви­ћа. Фуд­ба­ле­ри из Ку­ку­је­ва­ца би­ли су бо­љи парт­нер и за­слу­же­но су осво­ји­ли по­бед­нич­ки пе­хар ОФС ШИД ко­ји им је на кра­ју утак­ми­це уру­чио пред­сед­ник ОФС Шид Спа­со­је Ру­дић.Град­ски ста­ди­он у Ши­ду, гле­да­ла­ца 250, су­ди­ја Б. Јо­вић (Бер­ка­со­во), стре­лац: Ка­ли­нић 73. мин. Жу­ти кар­то­ни: Го­лу­бо­вић, Ме­дић, Тр­бић (Фру­шко­го­рац), Де­спо­то­вић (Хај­дук), Цр­ве­ни кар­тон: Де­спо­то­вић (Хај­дук).ФРУ­ШКО­ГО­РАЦ: Сви­ло­кос, Тр­бић, Ђур­кић, Ме­дић, Ми­ље­вић, Кон­чар, Го­лу­бо­вић (Ка­ли­нић), Ра­ди­вој­шић (Стам­бо­ли­ја), Ра­ди­че­вић, Бај­ра­ми (Ада­мо­вић), Љи­љак.

ХАЈ­ДУК: То­ма­ше­вић, Де­спо­то­вић, Ба­кај­лић, Ра­кић (Па­јић), Сто­ја­ко­вић, Јо­ва­но­вић, За­рић, Веј­но­вић, (Са­кан), Ста­ни­шић, Да­мја­но­вић, Ока­но­вић.