Menu
RSS
A+ A A-

РАД­НИЧ­КИ ПРЕД­ВОД­НИК

ФУД­БАЛ­СКО ПР­ВЕН­СТВО ВОЈ­ВО­ЂАН­СКЕ ЛИ­ГЕ ГРУ­ПА ЈУГНа­кон три уза­стоп­не по­бе­де у про­лећ­ном де­лу пр­вен­ства, фуд­ба­ле­ри Рад­нич­ког из Ши­да из­би­ли су на пр­во ме­сто у Вој­во­ђан­ској ли­ги гру­па југ. У по­след­њем 18. ко­лу Ши­ђа­ни су ус­пе­ли да са­вла­да­ју еки­пу Же­ле­зни­ча­ра из Ин­ђи­је ре­зул­та­том 1:0. Стре­лац по­бе­до­но­сног го­ла био је Ми­ло­мир Угље­шић.Њи­хов нај­ве­ћи ри­вал Сло­вен из Ру­ме до­жи­вео је у овом ко­лу дру­ги про­лећ­ни по­раз и са­да за­о­ста­је за Рад­нич­ким два бо­да. У на­ред­ном 19. ко­лу Рад­нич­ки се са­ста­је су­тра на град­ском ста­ди­о­ну у Ши­ду са еки­пом Срем­ца из Вој­ке.Тре­ћу по­бе­ду у на­став­ку пр­вен­ства за­бе­ле­жи­ли су и фуд­ба­ле­ри Сло­ге из Ер­де­ви­ка ко­ји су Ма­чван­ској Ми­тро­ви­ци са­вла­да­ли еки­пу Омла­дин­ца из Но­вих Ба­но­ва­ца ре­зул­та­том 1:0. Стре­лац за Ер­де­ви­ча­не је био Про­кић. Сло­га се на­кон ове по­бе­де на­ла­зи на 8. ме­сту на та­бе­ли са 28 бо­до­ва.Наш тре­ћи пред­став­ник у овом ран­гу еки­па Је­дин­ства из Мо­ро­ви­ћа до­жи­ве­ла је по­раз на го­сто­ва­њу у Вој­ки. До­ма­ћи Сре­мац је био успе­шни­ји и оства­рио по­бе­ду ре­зул­та­том 2:0. Са 26 бо­до­ва Је­дин­ство се тре­нут­но на­ла­зи на 10. ме­сту на та­бе­ли ове ли­ге.