Menu
RSS
A+ A A-

НЕ­РЕ­ШЕ­НО ЗА ПЛА­СМАН

ША­ХИ­СТИ "РАД­НИЧ­КОГ" ИЗ ШИ­ДА ИДУ У ДРУ­ГО КО­ЛОШа­хи­сти "Рад­нич­ког" из Ши­да ус­пе­ли су да обез­бе­де пла­сман у 2. ко­ло ово­го­ди­шњег Ку­па Вој­во­ди­не. Иако су у Ири­гу игра­ли не­ре­ше­но 2:2 са ша­хи­сти­ма до­ма­ће еки­пе "Сте­ви­ца Пу­зић", Ши­ђа­ни су за­хва­љу­ју­ћи бо­љим ре­зул­та­ти­ма на пр­ве две та­бле из­бо­ри­ли пла­сман у на­ред­но ко­ло.Мај­стор­ски кан­ди­да­ти Ми­ша Ба­лаж на пр­вој и Ву­ка­шин Шу­ша на дру­гој та­бли за­бе­ле­жи­ли су по­бе­де док су мај­стор­ски кан­ди­дат Го­ран Јо­ва­но­вић на тре­ћој и пр­во­ка­те­гор­ник Звон­ко Хер­цег до­жи­ве­ли по­ра­зе.Ри­вал "Рад­нич­ког" у 2. ко­лу је еки­па Сре­ма из Срем­ске Ми­тро­ви­це.