Menu
RSS
A+ A A-

РУ­КО­МЕТ

ШИ­ЂА­НИ ЧЕ­ТВР­ТИ У СР­БИ­ЈИМла­ди ру­ко­ме­та­ши Рад­нич­ког из Ши­да осво­ји­ли су 4. ме­сто у ово­го­ди­шњем пр­вен­ству Ср­би­је за мла­ђе ка­те­го­ри­је. На фи­нал­ном тур­ни­ру ко­ји је одр­жан 24. мар­та у Обре­нов­цу, ру­ко­ме­та­ши Рад­нич­ког се у по­лу­фи­на­лу до­жи­ве­ли по­раз од еки­па Мла­до­сти из Чач­ка ре­зул­та­том 16:15. У утак­ми­ци за тре­ће ме­сто мла­ди Ши­ђа­ни су та­ко­ђе до­жи­ве­ли не­у­спех у утак­ми­ци са еки­пом Пар­ти­за­на из Бе­о­гра­да ко­ји их је са­вла­дао ре­зул­та­том 27:21.У фи­нал­ном су­сре­ту еки­па Мла­до­сти из Чач­ка је по­бе­ди­ла еки­пу Сту­дент­ски град из Бе­о­гра­да и та­ко по­ста­ла ово­го­ди­шњи пр­вак Ср­би­је за мла­ђе ка­те­го­ри­је.