Menu
RSS
A+ A A-

ШИД­СКЕ ТЕ­НИ­СКЕ НА­ДЕ


РА­ДУ­ЈЕ ДА ИМА ВИ­ШЕ ДЕ­ВОЈ­ЧИ­ЦА НЕ­ГО ДЕ­ЧА­КА У БЕ­ЛОМ СПОР­ТУТениски клуб "Спин"На­кон кра­ће па­у­зе ак­тив­но­сти у Те­ни­ском клу­бу Спин у Ши­ду на­ста­вље­не су ових да­на.

Тре­нер Дра­ган Дан­гу­зов по­чео је са ра­дом у три уз­ра­сне гру­пе у ко­ји­ма се на­ла­зе нај­мла­ђи за­љу­бље­ни­ци "бе­лог спор­та". Тре­нин­зи се из­во­де на те­ре­ни­ма Уста­но­ве за фи­зич­ку кул­ту­ру Пар­ти­зан у Ши­ду а пр­ва так­ми­че­ња шид­ски те­ни­се­ри оче­ку­ју овог про­ле­ћа.Пре­ма ре­чи­ма тре­не­ра Дан­гу­зо­ва ТК Спин из Ши­да ће иду­ћег про­ле­ћа би­ти ор­га­ни­за­тор пр­вен­ства Сре­ма у те­ни­су на ко­јем се оче­ку­је ве­ли­ки број так­ми­ча­ра јер је и у дру­гим срем­ским гра­до­ви­ма (Ср. Ми­тро­ви­ца, Ру­ма, Ин­ђи­ја) те­нис по­стао све по­пу­лар­ни­ји.Ин­те­ре­сант­но је да је у шид­ском клу­бу у овом тре­нут­ку ви­ше де­вој­чи­ца не­го де­ча­ка што по­себ­но ра­ду­је јер осим од­бој­ке ка­ра­теа и ка­ја­ка ни у јед­ној дру­гој спорт­ској гра­ни жен­ска омла­ди­на на под­руч­ју шид­ске оп­шти­не не­ма клуб ко­ји се на­ла­зи у ре­дов­ном си­сте­му так­ми­че­ња.