Menu
RSS
A+ A A-

ПЕ­ДА­ЛЕ ПО­ДЕ­ШЕ­НЕ ЗА НО­ВЕ УСПЕ­ХЕ

Мла­ди би­ци­кли­ста из Ши­да ме­ђу нај­у­спе­шни­јим у Ср­би­јиСаша ТрубићЧлан Би­ци­кли­стич­ког клу­ба из Ши­да Са­ша Тру­бић, спа­да ме­ђу нај­и­стак­ну­ти­је чла­но­ве јед­ног од нај­у­спе­шни­јих спорт­ских ко­лек­ти­ва у на­шој оп­шти­ни. За­хва­љу­ју­ћи ње­му као и оста­лим чла­но­ви­ма ка­дет­ске еки­пе БК Шид, про­шле го­ди­не је осво­је­но 3. ме­сто у Ку­пу Ср­би­је у друм­ској во­жњи.Са­ша је био успе­шан и у по­је­ди­нач­ним на­сту­пи­ма та­ко да је про­шлу се­зо­ну за­вр­шио ме­ђу 10 нај­у­спе­шни­јих мла­дих би­ци­кли­ста у Ср­би­ји. Ре­зул­та­ти ко­је је оства­рио у прет­ход­них не­ко­ли­ко се­зо­на до­ве­ли су га у са­став ка­дет­ске ре­пре­зен­та­ци­је Срг­би­је. Нај­у­спе­шни­ји на­ступ Тру­бић је имао на ме­ђу­на­род­ној тр­ци у аустриј­ском гра­ду Сал­збур­гу где се ус­пео пла­си­ра­ти ме­ђу пет нај­у­спе­шни­јих так­ми­ча­ра у сво­јој ка­те­го­ри­ји. По­ред то­га про­шле го­ди­не Са­ша је имао за­па­же­не ре­зул­та­те и на тр­ка­ма у Бе­о­гра­ду, Но­вом Са­ду, Аран­ђе­лов­цу, Чач­ку, Ба­ња Лу­ци, Ту­зли и дру­гим гра­до­ви­ма бив­ше Ју­го­сла­ви­је.Пре­ма ре­чи­ма ди­рек­то­ра БК Шид Ду­шка Го­ји­ћа у пред­сто­је­ћој се­зо­ни од Тру­би­ћа се оче­ку­ју још бо­љи ре­зул­та­ти јер ће се од ове го­ди­не так­ми­чи­ти и у ка­те­го­ри­ји мла­дих се­ни­о­ра.