Menu
RSS
A+ A A-

ПО­ТРЕБ­НО СА­НИ­РА­ТИ ТА­ВА­НИ­ЦУ

УСТА­НО­ВА ЗА ШКОЛ­СКИ СПОРТ И СПОРТ­СКУ РЕ­КРЕ­А­ЦИ­ЈУ "ПАР­ТИ­ЗАН"rasaЗа­ра­да Уста­но­ве за школ­ски спорт и спорт­ску ре­кре­а­ци­ју "Пар­ти­зан" Шид са­гра­ђе­на је дав­не 1932. го­ди­не. Ве­ћи ра­до­ви на ре­кон­струк­ци­ји ура­ђе­ни су про­шле го­ди­не уз по­моћ и фи­нан­си­ра­ње ло­кал­не са­мо­у­пра­ве.


За­хва­љу­ју­ћи сред­стви­ма Оп­шти­не Шид и раз­у­ме­ва­њу ло­кал­не са­мо­у­пра­ве про­шле го­ди­не је за­ме­ње­на це­ло­куп­на кон­струк­ци­ја кро­ва, про­ме­њен је цреп и гра­ђа. На­кон ду­жег ни­за го­ди­на, ово је био пр­ви ве­ћи за­хват на згра­ди "Пар­ти­за­на". Са­да нам је нео­п­ход­но са­ни­ра­ти та­ва­ни­цу, па смо из тог раз­ло­га упу­ти­ли зах­тев Оп­штин­ском ве­ћу Скуп­шти­не оп­шти­не за по­моћ. Ми смо про­шле го­ди­не вла­сти­тим сред­стви­ма уре­ди­ли уну­тра­шњост објек­та, ис­ти­че ди­рек­тор Уста­но­ве Рат­ко Ја­њић.Као до­бар вид са­рад­ње, Ја­њић ис­ти­че до­пу­ња­ва­ње у ра­ду са Спорт­ским цен­тром Шид, спорт­ском ха­лом. На­и­ме, за бес­плат­но усту­па­ње ха­ле, рад­ни­ци "Пар­ти­за­на" њи­ма оба­вља­ју све ра­чу­но­вод­стве­не по­сло­ве.