Menu
RSS
A+ A A-

ИС­КУ­СТВО ПРЕ­ВАГ­НУ­ЛО

БР­ЗО­ПО­ТЕ­ЗНИ ША­ХОВ­СКИ ТУР­НИР У ШИ­ДУНа бр­зо­по­те­зном ша­хов­ском тур­ни­ру ко­ји је ШК Рад­нич­ки из Ши­да ор­га­ни­зо­вао по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња про­сла­ве 62. го­ди­шњи­це Про­бо­ја Срем­ског фрон­та, по­бе­дио је пр­во­ка­те­гор­ник Ми­лен­ко Кр­мек. Он је у кон­ку­рен­ци­ји 14 так­ми­ча­ра осво­јио пр­во ме­сто са 11 по­е­на. Дру­го ме­сто је осво­јио фа­во­рит тур­ни­ра и члан так­ми­чар­ске еки­пе ШК Рад­нич­ки Звон­ко Хер­цег са 10 по­е­на.Тре­ће и че­твр­то ме­сто са 9,5 по­е­на по­де­ли­ли су ве­те­ра­ни Сре­та Сла­ву­је­вић и Ро­берт Оле­јар.