Menu
RSS
A+ A A-

ЕКС­ПРЕС ПЕ­ДА­ЛЕ

БИ­ЦИ­КЛИ­СТИЧ­КИ КЛУБ ШИД ЋЕ НА­СТУ­ПИ­ТИ НА БРОЈ­НИМ ТАК­МИ­ЧЕ­ЊИ­МА У ЗЕ­МЉИ И ИНО­СТРАН­СТВУ

ЕКС­ПРЕС ПЕ­ДА­ЛЕ НА УЛИ­ЦА­МА "СА­ВЕ ШУ­МА­НО­ВИ­ЋА"Припрема за стартИако су у ово­го­ди­шњој се­зо­ни већ на­сту­пи­ли на не­ко­ли­ко би­ци­кли­стич­ких тр­ка, чла­но­ви БК Шид нај­ви­ше оче­ку­ју од пред­сто­је­ће Тр­ке ули­ца­ма "Са­ве Шу­ма­но­ви­ћа" ко­ја ће се одр­жа­ти по­чет­ком ју­ла ове го­ди­не у Ши­ду. Ра­ни­јих го­ди­на ова тр­ка (ина­че јед­на од нај­ве­ћих спорт­ских ма­ни­фе­ста­ци­ја у на­шој оп­шти­ни) одр­жа­ва­на је по­чет­ком ма­ја, али ове го­ди­не у до­го­во­ру са ге­не­рал­ним по­кро­ви­те­љем оп­шти­ном Шид, од­лу­че­но је да се она одр­жи у пр­вој не­де­љу ју­ла ме­се­ца.Вре­ме до одр­жа­ва­ња ове тр­ке мла­ди би­ци­кли­ста из Ши­да ко­ји су про­шле го­ди­не осво­ји­ли тре­ће ме­сто у Ку­пу Ср­би­је у друм­ској во­жњи, ис­ко­ри­сти­ће за број­не на­сту­пе у зе­мљи и ино­стран­ству. Пре­ма ре­чи­ма Ду­шка Го­ји­ћа, ди­рек­то­ра клу­ба, пла­ни­ра­на су уче­шћа на тр­ка­ма у Аран­ђе­лов­цу, Ни­шу, Чач­ку, Бе­о­гра­ду, као и на­сту­пи на ме­ђу­на­род­ним тр­ка­ма у Ба­ња­лу­ци, Ту­зли, Ива­нић Гра­ду и у ма­ђар­ском гра­ду Сек­сар­ду.

Оно што по­себ­но ра­ду­је све у клу­бу као и љу­би­те­ље би­ци­кли­зма је све ве­ћи број мла­дих би­ци­кли­ста у клу­бу ко­је гра­ђа­ни Ши­да мо­гу сва­ко­днев­но ви­де­ти ка­ко тре­ни­ра­ју у око­ли­ни гра­да али и на те­ре­ни­ма око Сот­ског је­зе­ра, као и на дру­гим ло­ка­ци­ја­ма у оп­шти­ни. Све то обе­ћа­ва још јед­ну успе­шну се­зо­ну Би­ци­кли­стич­ког клу­ба из Ши­да.