Menu
RSS
A+ A A-

ХАЈ­ДУК ЧЕ­КА ПРО­МО­ЦИ­ЈУ

ФУД­БА­ЛЕ­РИ ИЗ ВИ­ШЊИ­ЋЕ­ВА НЕ­ПО­РА­ЖЕ­НИ И НА­КОН 15. КО­ЛА ОП­ШТИН­СКЕ ЛИ­ГЕФуд­ба­ле­ри­ма Хај­ду­ка из Ви­шњи­ће­ва оста­ло је још три ко­ла да и зва­нич­но по­ста­ну пр­ва­ци Оп­штин­ске ли­ге Шид и но­ви члан Срем­ске фуд­бал­ске ли­ге. У 15. ко­лу ко­је је од­и­гра­но у не­де­љу 6. ма­ја, Хај­дук је на свом те­ре­ну са­вла­дао еки­пу Бор­ца из Или­на­ца. Нај­ви­ше го­ло­ва па­ло је на утак­ми­ци у Би­кић До­лу где је до­ма­ћи ОФК Би­кић ви­со­ким ре­зул­та­том са­вла­дао еки­пу Је­дин­ства из Љу­бе. Гра­ни­чар из Ја­ме­не је био убе­дљив у су­сре­ту са еки­пом Син­ђе­ли­ћа док је дер­би овог ко­ла игран у Бин­гу­ли из­ме­ђу до­ма­ћег ОФК-а и На­прет­ка из Ва­ши­це за­вр­шен ми­ро­љу­би­вим ис­хо­дом. У 15. ко­лу сло­бод­на је би­ла еки­па Брат­ства из Со­та.Ре­зул­та­ти 15. ко­ла Оп­штин­ске ли­ге Шид: Хај­дук (Ви­шњи­ће­во) - Бо­рац (Илин­ци) 3:0, Гра­ни­чар (Ја­ме­на) - Син­ђе­лић (Ги­ба­рац) 5:1, ОФК Бин­гу­ла - На­пре­дак (Ва­ши­ца) 1:1, ОФК Би­кић - Је­дин­ство (Љу­ба) 6:2, Брат­ство је би­ло сло­бод­но у овом ко­лу.Три ко­ла пре кра­ја пр­вен­ства на та­бе­ли во­ди Хај­дук са 40 бо­до­ва, дру­ги је Гра­ни­чар из Ја­ме­не са 25, тре­ће и че­твр­то ме­сто са 23 бо­да де­ле На­пре­дак из Ва­ши­це и ОФК Бин­гу­ла итд...