Menu
RSS
A+ A A-

РА­ЧУ­НАЈ­ТЕ НА ЊИХ


ШИД­СКЕ ОД­БОЈ­КА­ШИ­ЦЕ ДО­СТОЈ­НО РЕ­ПРЕ­ЗЕН­ТО­ВА­ЛЕ СВОЈ ГРАД И ОП­ШТИ­НУ НА МЕ­ЂУ­НА­РОД­НОМ ТУР­НИ­РУ У БЕ­О­ГРА­ДУОдбојкашицеМла­де од­бој­ка­ши­це ЖОК МАКС из Ши­да, на­кон ве­ли­ког успе­ха и пла­сма­на у Вој­во­ђан­ску ли­гу, има­ле су по­чет­ком овог ме­се­ца још је­дан успе­шан на­ступ. На ве­ли­ком ме­ђу­на­род­ном од­бој­ка­шком тур­ни­ру "Тро­феј Бе­о­гра­да" ко­ји је одр­жан од 28. до 30. апри­ла у на­шем глав­ном гра­ду у кон­ку­рен­ци­ји 42. еки­пе град­ских омла­дин­ских ре­пре­зен­та­ци­ја из Ср­би­је, Цр­не Го­ре, Хр­ват­ске и Сло­ве­ни­је на кра­ју так­ми­че­ња су осво­ји­ле 15. ме­сто.Ши­ђан­ке су пр­вом ме­чу са­вла­да­ле еки­пу Ин­ђи­је ре­зул­та­том 2:0 у се­то­ви­ма. На­кон то­га пре­тр­пе­ле су по­раз од еки­пе Бе­о­град 1 са 2:0 и као дру­го­пла­си­ра­на еки­па у гру­пи пла­си­ра­ли се у дру­ги круг так­ми­че­ња. На­кон то­га усле­дио је меч са еки­пом Ши­бе­ни­ка у ко­јем су од­бој­ка­ши­це МАКС-а пре­тр­пе­ле по­раз. По­том је усле­дио су­срет са еки­пом Бе­о­град 2, ко­ју су Ши­ђан­ке та­ко­ђе из­гу­би­ле да би у по­след­њем ме­чу на тур­ни­ру са­вла­да­ле еки­пу Љи­га ре­зул­та­том 2:0 и осво­ји­ле 15. ме­сто са укуп­ном ско­ром од две по­бе­де и три по­ра­за.Иако им рас­по­ред на тур­ни­ру ни­је био на­кло­њен, мла­де шид­ске од­бој­ка­ши­це су по­ка­за­ле и на овом так­ми­че­њу да ће у на­ред­ној се­зо­ни игра­ти зна­чај­ну уло­гу у Вој­во­ђан­ској од­бој­ка­шкој ли­ги гру­па Срем.