Menu
RSS
A+ A A-

ЈЕД­НА МА­ЛА, ПЕ­ГА­ВА И ПЛА­ВА,СА­ЊА ОЛИМ­ПИ­ЈА­ДУ

НИ­ЈЕ ДА­ЛЕ­КО ДАН КА­ДА ЋЕ СЕ ДРА­ГА­НА БО­ГИ­ЋЕ­ВИЋ ИЗ ВИ­ШЊИ­ЋЕ­ВА  НА­ЋИ НА КА­ЈА­КА­ШКОЈ СТА­ЗИ СА НАЈ­ПО­ЗНА­ТИ­ЈИМ КА­ЈА­КА­ШИ­МА

medalje3.jpg

 

 

 

Њен идол је На­та­ша Ја­њић за­то што је мла­да и успе­шна и ли­че јед­на на дру­гу. Обе су пе­га­ве и пла­веЈед­на од нај­та­лен­то­ва­ни­јих мла­дих спор­ти­ски­ња у на­шој оп­шти­ни с пра­вом оче­ку­је да јој ово­го­ди­шња се­зо­на до­не­се пу­ну афир­ма­ци­ју. Ма­да још увек на­сту­па у пи­о­нир­ској и ка­дет­ској кон­ку­рен­ци­ји ни­је да­ле­ко дан ка­да ће се на­ћи на ка­ја­ка­шкој ста­зи са нај­по­зна­ти­јим ка­ја­ка­шким зве­зда­ма.

Ус­пе­си ове мла­де так­ми­чар­ке ни­су оста­ли не­за­па­же­ни. У тра­ди­ци­о­нал­ној ан­ке­ти на­шег ли­ста и Ра­дио Ши­да за из­бор нај­у­спе­шни­јих спор­ти­ста и спорт­ских еки­па, про­гла­ше­на је за нај­у­спе­шни­ју мла­ду спор­ти­ски­њу на­ше оп­шти­не.Дра­га­на Бо­ги­ће­вић (14), уче­ни­ца Основ­не шко­ле "Фи­лип Ви­шњић" у Ви­шњи­ће­ву већ три го­ди­не је члан ка­ја­ка­шког клу­ба из овог се­ла крај Бо­су­та. Има­ла је успе­шан по­че­так.

Вре­ме је пред њом. Ни­ког не тре­ба из­не­на­ди­ти ако јед­ног да­на на не­кој Олим­пи­ја­ди ко зна где гро­мо­гла­сно бу­де из­го­ва­ра­но ње­но име. Она је де­вој­чи­ца ко­ја обе­ћа­ва. Спорт­ска ка­ри­је­ра је пред њом.

kajak.jpgЗа­што те при­ву­као баш ка­јак?

- То је био је­ди­ни спорт за де­вој­чи­це у Ви­шњи­ће­ву а мо­ја дру­га­ри­ца Кри­сти­на Ба­кај­лић ко­ја се већ ба­ви­ла ка­ја­ком, ма­ло ви­ше је ути­ца­ла на ме­не. Го­во­ри­ла ми је да сам до­ста ја­ка, да мо­гу да имам успе­ха, да нас две мо­же­мо на­пра­ви­ти ве­ли­ки успех.

Већ си осва­ја­ла ме­да­ље...

Је­сам. У Бе­о­гра­ду, Зе­му­ну, Бач­кој Па­лан­ци, Но­вом Са­ду...

Ко­је су тво­је ам­би­ци­је?

- Да одем на Олим­пи­ја­ду. Јед­ног да­на ка­да се бу­дем уда­ла, он­да ћу мо­жда да бу­дем тре­нер.

Ко је твој узор?

- На­та­ша Ја­њић је мој идол, би­ла је на Олим­пи­ја­ди и би­ла пр­ва, да­нас ве­сла за Ма­ђар­ску. За­то што је мла­да а успе­шна, ли­чи­мо јед­на на дру­гу. Пе­га­ва је и пла­ва као ја.

Ми­слиш да одеш из Ви­шњи­ће­ва?

- Чим за­вр­шим осми раз­ред, во­ле­ла бих да одем у Но­ви Сад у шко­лу, да упи­шем ин­фор­ма­ти­ку.

Твој хо­би?

- Да играм од­бој­ку, ма­ње ви­ше ру­ко­мет, обо­жа­вам да во­зим ро­ле­ре са дру­га­ри­цом Ти­ја­ном То­ма­ше­вић из раз­ре­да.

Тво­ја нај­бо­ља дру­га­ри­ца?

- Нај­ви­ше се дру­жи­мо ја и Да­ли­бор­ка Не­ди­но­вић, она ми је у Ви­шњи­ће­ву нај­бо­ља дру­га­ри­ца. Слу­ша­мо му­зи­ку, игра­мо од­бој­ку, иде­мо на жур­ке, у шко­лу или смо стал­но не­где у бли­зи­ни.