Menu
RSS
A+ A A-

ИГРА­ЛЕ СЕ ЖЕ­НЕ У ВИ­ШЊИ­ЋЕ­ВУ

 По­бед­ни­це 14. спорт­ско-ре­кре­а­тив­них су­сре­та же­на оп­шти­не Шид су пред­став­ни­це еки­пе Ме­сне упра­ве Ви­шњи­ће­во.                                                                                                                                                                       

 rep1.jpg  rep2.jpg
 rep3.jpg  rep-3.jpg

Нај­ве­ћег ри­ва­ла има­ле су у еки­пи Ме­сне упра­ве Шид ко­ју су у ге­не­рал­ном пла­сма­ну пре­те­ко­ле за са­мо је­дан по­ен. Тре­ће ме­сто осво­ји­ла је еки­па Ме­сне упра­ве Мо­ро­вић. Ина­че, на спорт­ско-ре­кре­а­тив­ним су­сре­ти­ма уче­ство­ва­ло је 8 еки­па (Шид, Ер­де­вик, Би­кић До, Мо­ро­вић, Ја­ме­на, Ада­шев­ци, Ку­ку­јев­ци и Ви­шњи­ће­во) са бли­зу 200 так­ми­чар­ки. По­бед­ни­ци по ди­сци­пли­на­ма су: од­бој­ка Шид, пи­ка­до Мо­ро­вић, по­ли­гон све­стра­но­сти Ви­шњи­ће­во, над­вла­че­ње ко­ноп­ца - Шид. У по­је­ди­нач­ној кон­ку­рен­ци­ји по­бед­ни­це по ди­сци­пли­на­ма су: Ми­ра Хај­дук (Шид) у пи­ка­ду, Да­ли­бор­ка Ми­ја­то­вић (Ви­шњи­ће­во) тр­ка у вре­ћа­ма и Зо­ри­ца Сто­ја­но­вић (Ви­шњи­ће­во) по­ли­гон све­стра­но­сти.

У ге­не­рал­ном пла­сма­ну еки­па Ви­шњи­ће­ва је пр­ва са 32 бо­да, дру­го ме­сто је осво­ји­ла еки­па Ши­да са 31 бо­дом ко­ли­ко има и еки­па Мо­ро­ви­ћа на тре­ћем ме­сту. Че­твр­та је еки­па Би­кић До­ла са 22 бо­да, пе­то ме­сто је осво­ји­ла еки­па Ада­ше­ва­ца са 20 бо­до­ва, ше­ста је еки­па Ку­ку­је­ва­ца са 18 бо­до­ва, сед­мо ме­сто при­па­ло је еки­пи Ја­ме­не док је еки­па Ме­сне упра­ве Ер­де­вик по­след­ња са 10 бо­до­ва.