Menu
RSS
A+ A A-

ДО­БИ­ЛИ БЕС­ПЛА­ТАН ПРО­ЈЕ­КАТ

ЗА БО­ЋАР­СКИ КЛУБ ИЗ ЕР­ДЕ­ВИ­КА ПО­ТРЕБ­НЕ НО­ВЕ СТА­ЗЕ

bocanje.jpg

У Ер­де­ви­ку је 1990. зва­нич­но ре­ги­стро­ван бо­ћар­ски клуб ко­ји но­си на­зив "Фру­шка го­ра" и оку­пља око 85 чла­но­ва, од че­га 25 ре­ги­стро­ва­них игра­ча.

Те­рен на ко­јем Ер­де­ви­ча­ни тре­ни­ра­ју по­се­ду­је две ста­зе, а ка­ко је по про­пи­си­ма Бо­ћар­ског са­ве­за Ср­би­је нео­п­ход­но да их има че­ти­ри, у ре­ша­ва­њу про­бле­ма ан­га­жо­ва­ла се и Ме­сна упра­ва.

По ре­чи­ма пред­сед­ни­ка Ми­лу­ту­на Зе­ца, у по­моћ је при­ско­чи­ло ЈП за ур­ба­ни­зам и гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште ко­је је обез­бе­ди­ло бес­пла­тан про­је­кат но­вих ста­за.