Menu
RSS
A+ A A-

БО­СУТ НА ВЕ­СЛА

У ВИ­ШЊИ­ЋЕ­ВУ 17. ЈУ­НА ПР­ВЕН­СТВО СР­БИ­ЈЕ У МИ­НИ КА­ЈА­КУНа ово­го­ди­шњем пр­вен­ству на­сту­пи­ће мла­ди ка­ја­ка­ши из ви­ше од два­де­сет клу­бо­ва из чи­та­ве Ср­би­јеkajakasiКа­јак ка­ну клуб Фи­лип Ви­шњић из Ви­шњи­ће­ва би­ће у су­бо­ту 17. ју­на до­ма­ћин ово­го­ди­шњег Пр­вен­ства Ср­би­је у ми­ни ка­ја­ку. Реч је о так­ми­че­њу на ко­ме ће на­сту­пи­ти на­ши нај­пер­спек­тив­ни­ји мла­ди ка­ја­ка­ши из пре­ко 20 клу­бо­ва из це­ле Ср­би­је. Ме­ђу глав­ним фа­во­ри­ти­ма на ово­го­ди­шњем пр­вен­ству на­ла­зе се ка­дет­ски и ју­ни­ор­ски са­ста­ви КК Син­те­лон из Бач­ке Па­лан­ке, КК Зор­ка бо­је из Шап­ца, КК Вој­во­ди­на из Но­вог Са­да, КК Оби­лић из Но­вог Кне­жев­ца, КК Вал из Срем­ске Ми­тро­ви­це, КК  Бе­чеј, КК Без­дан и КК Фи­лип Ви­шњић из Ви­шњи­ће­ва. Оче­ку­је се да ће на ово­го­ди­шњем Пр­вен­ству Ср­би­је у ми­ни ка­ја­ку уче­ство­ва­ти бли­зу две сто­ти­не так­ми­ча­ра.Тре­нер КК Ф. Ви­шњић Ста­ни­ша Рад­ма­но­вић са пра­вом оче­ку­је од сво­јих пу­ле­на да се на­ђу у са­мом вр­ху јер су до­са­да­шњи ре­зул­та­ти ко­је су оства­ри­ли Сте­ван Ви­до­вић, Ду­шан Пе­тро­вић, Дра­га­на Бо­ги­ће­вић и оста­ли чла­но­ви пи­о­нир­ске и ка­дет­ске еки­пе клу­ба са Бо­су­та, га­ран­ци­ја да ће и на овом так­ми­че­њу по­сти­ћи за­па­же­не ре­зул­та­те.