Menu
RSS
A+ A A-

ПРЕ­ЛЕ­ТЕ­ЛИ ЧИ­ТАВ ЈЕ­ДАН ВЕК

СТО ГО­ДИ­НА ЧЛАН­СТВА У СРП­СКИМ СО­КОЛ­СКИМ ДРУ­ШТВИ­МА СРЕ­МАОвих да­на на­вр­ша­ва се сто го­ди­на од ка­да је срп­ско со­кол­ско дру­штво из Ши­да по­ста­ло члан срем­ских со­кол­ских дру­шта­ва. Угле­да­ју­ћи се на гра­до­ве из окру­же­ња, Ши­ђа­ни су осно­ва­ли со­кол­ско дру­штво да­ле­ке 1905. го­ди­не да би две го­ди­не ка­сни­је (1907) оно при­сту­пи­ло Срп­ској со­кол­ској Жу­пи фру­шко­гор­ској ко­ја је та­да оку­пља­ла 15 со­кол­ских дру­шта­ва из Сре­ма. Је­дан од нај­за­слу­жни­јих за осни­ва­ње со­кол­ског дру­штва у Ши­ду је сва­ка­ко др. Ла­за По­по­вић из Срем­ских Кар­ло­ва­ца ко­ји је у свом гра­ду го­ди­ну да­на ра­ни­је осно­вао Кар­ло­вач­ко со­кол­ско дру­штво а по­ма­гао је  мно­гим гра­до­ви­ма у Сре­му да и они има­ју со­кол­ски клуб.


Срп­ски Со­ко је у Ши­ду на по­чет­ку бро­јао 68 чла­но­ва. Ста­ре­ши­не шид­ских со­ко­ла при осни­ва­њу су би­ли: др Емил Ко­стић, Сте­ван Па­јић, Ва­са Ма­у­ко­вић, Ђор­ђе Зр­кић, Ми­лан Ву­ко­вић, а ка­сни­је су им се при­дру­жи­ли: др Јо­ца Ста­јић, Ду­шан Но­ва­ко­вић и Љу­бо­мир Си­мић. Је­дан од пр­вих на­сту­па со­кол­ског дру­штва из Ши­да био је 28. ју­на на Ви­дов­дан 1906. го­ди­не у Врд­ни­ку где је одр­жан дру­ги срп­ски со­кол­ски слет. По­ред му­шке еки­пе у со­кол­ском дру­штву у Ши­ду па­ра­лел­но је ра­ди­ла и жен­ска сек­ци­ја ко­ја је са ве­ли­ким успе­хом на­сту­па­ла ка­ко у Ши­ду та­ко и на так­ми­че­њи­ма  ко­ја су одр­жа­ва­на у су­сед­ним гра­до­ви­ма. На по­чет­ку ра­да жен­ске сек­ци­је би­ло је 11 чла­ни­ва срп­ског со­кол­ског дру­штва: Ан­ге­ли­на и Зор­ка Го­лу­бо­ва, Ми­ца и Со­фи­ја Зе­че­вић, Ан­ге­ли­на Јој­кић, Зо­ра и Сми­ља Ста­ни­са­вље­вић, Је­ле­на Шу­ма­но­вић и др.Рад дру­штва пре­ки­нут је за­бра­ном Аустро-угар­ских вла­сти ко­ји су по­чет­ком 1912. го­ди­не за­бра­ни­ле свим срп­ским со­кол­ским дру­штви­ма да се ба­ве спорт­ским ак­тив­но­сти­ма. По­чет­ком 1914. го­ди­не по­но­во се по­ку­ша­ло са на­став­ком ра­да со­кол­ског дру­штва у Ши­ду али су Аустро-угар­ске вла­сти на­кон "Са­ра­јев­ског атен­та­та" по­но­во за­бра­ни­ле рад дру­штва.Срп­ски со­ко у Ши­ду је из­ме­ђу два свет­ска ра­та на­ста­вио са ра­дом а од 1945. го­ди­не Уста­но­ва за фи­зич­ку кул­ту­ру и спорт­ску ре­кре­а­ци­ју Пар­ти­зан на­ста­вља тра­ди­ци­ју срп­ског со­кол­ског дру­штва у Ши­ду.