Menu
RSS
A+ A A-

ШИД НЕ ДА ПЕ­ХАР

КА­ДЕТ­СКА ЕКИ­ПА РУ­КО­МЕТ­НОГ КЛУ­БА РАД­НИЧ­КИ ПО­БЕД­НИК МЕ­ЂУ­НА­РОД­НОГ ОМЛА­ДИН­СКОГ ТУР­НИ­РАРукометни клуб "Раднички" из ШидаКа­дет­ска еки­па Ру­ко­мет­ног клу­ба Рад­нич­ки из Ши­да по­бед­ник је Ме­ђу­на­род­ног омла­дин­ског тур­ни­ра ко­ји је одр­жан про­те­клог ви­кен­да у Ши­ду. По­ред мла­дих Ши­ђа­на, ово­го­ди­шњих пр­ва­ка Вој­во­ди­не уче­ство­ва­ле су и ка­дет­ске еки­пе РК Осви­јек - Елек­тро­мо­дул (Оси­јек), Хај­дук Вељ­ко (Не­го­тин) и Ло­ко­мо­ти­ва (Брч­ко ди­стрикт).

У пр­вој утак­ми­ци Ши­ђа­ни су са­вла­да­ли еки­пу Ло­ко­мо­ти­ве из Брч­ког док су у дру­гом су­сре­ту ру­ко­ме­та­ши из Оси­је­ка би­ли успе­шни­ји од еки­пе Хај­дук Вељ­ко из Не­го­ти­на.

У фи­нал­ном су­сре­ту во­ђе­на је же­сто­ка бор­ба а по­бед­ник тур­ни­ра је од­лу­чен на­кон из­во­ђе­ња сед­ме­ра­ца јер је утак­ми­ца из­ме­ђу Рад­нич­ког и еки­пе Оси­јек - Еле­ке­тро­мо­дул у ре­гу­лар­ном де­лу за­вр­ше­на не­ре­ше­ним ре­зул­та­том 18:18 да би Ши­ђа­ни на­кон бо­љег из­во­ђе­ња сед­ме­ра­ца осво­ји­ли по­бед­нич­ки пе­хар. У бор­би за тре­ће ме­сто ру­ко­ме­та­ши из Не­го­ти­на би­ли су успе­шни­ји од сво­јих вр­шња­ка из Брч­ког.За нај­бо­љег игра­ча тур­ни­ра про­гла­шен је Мар­ко Пер­нар, члан Рад­нич­ког из Ши­да, нај­бо­љи стре­лац је Бо­жић (Ло­ко­мо­ти­ва Брч­ко) док је за нај­бо­љег гол­ма­на про­гла­шен чу­вар мре­же еки­пе Оси­је­ка Мал­ба­шић.