Menu
RSS
A+ A A-

ФУД­БАЛ

ХАЈ­ДУК ПО­БЕ­ДИОФуд­ба­ле­ри Хај­ду­ка из Ви­шњи­ће­ва, ово­го­ди­шњи пр­ва­ци Оп­штин­ске ли­ге Шид, оства­ри­ли су по­бе­ду у ре­ви­јал­ној утак­ми­ци про­тив се­лек­ци­је ОФЛ Шид ко­ја је од­и­гра­на у су­бо­ту 10. ју­на у Ви­шњи­ће­ву. Крај­њи ре­зул­тат је гла­сио 4:2 (4:0) за еки­пу Хај­ду­ка. Стрел­ци за Хај­дук су би­ли За­рић 2, Веј­но­вић и Да­мја­но­вић док су го­ло­ве за се­лек­ци­ју ОФЛ Шид по­сти­гли Сивч и Маљ­ко­вић.Осва­ја­њем на­сло­ва пр­ва­ка фуд­ба­ле­ра из Ви­шњи­ће­ва су се на­кон са­мо јед­не се­зо­не по­но­во вра­ти­ли у дру­штво клу­бо­ва Срем­ске фуд­бал­ске ли­ге. На кра­ју утак­ми­це се­кре­тар Оп­штин­ског фуд­бал­ског са­ве­за Шид Са­мо Зор­јан уру­чио је пе­хар ка­пи­те­ну Хај­ду­ка Рај­ку Веј­но­ви­ћу.