Menu
RSS
A+ A A-

БАЛ НА ВО­ДИ

kajak2.jpg

 

Да је у ка­ја­ку на мир­ним во­да­ма по­ред сна­жних за­ве­сла­ја по­треб­на и из­у­зет­на ве­шти­на у во­жњи по­твр­ђу­ју и ове три ле­пе так­ми­чар­ке сни­мље­не на ка­ја­ка­шкој ста­зи на ре­ци Бо­сут у Ви­шњи­ће­ву.

По­себ­но су атрак­тив­не та­ко­зва­не "сприн­тер­ске" ди­сци­пли­не, од­но­сно тр­ке на 200 м где се по­бед­ни­ци од­лу­чу­ју бу­квал­но у по­след­њим ме­три­ма тр­ке.