Menu
RSS
A+ A A-

У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕОд 1. ја­ну­а­ра на сна­зи но­ви За­кон о здрав­стве­ном оси­гу­ра­њу ко­ји ре­гу­ли­ше пра­во на здрав­стве­ну за­шти­ту оси­гу­ра­ни­ка ко­ји су ду­жни да на­пра­ве но­ве здрав­стве­не књи­жи­це. До са­да из­да­то пре­ко че­ти­ри хи­ља­де здрав­стве­них књи­жи­ца, а шид­ска ис­по­ста­ва јед­на од нај­бо­љихСту­па­њем на сна­гу но­вог За­ко­на о здрав­стве­ном оси­гу­ра­њу од 1. ја­ну­а­ра ове го­ди­не, при­ме­њу­је се и но­ви Пра­вил­ник о ис­пра­ви о здрав­стве­ном оси­гу­ра­њу и по­себ­ној ис­пра­ви за ко­ри­шће­ње здрав­стве­не за­шти­те - јед­но­став­ни­је ре­че­но о но­вим здрав­стве­ним књи­жи­ца­ма. За­ме­на ста­рих - но­вим здрав­стве­ним књи­жи­ца­ма је у пу­ном је­ку и до са­да је за­ме­ње­но пре­ко че­ти­ри хи­ља­де књи­жи­ца. На ову те­му смо раз­го­ва­ра­ли са На­дом Кеч­кеш, ше­фом ис­по­ста­ве у Ши­ду, ре­пу­блич­ког За­во­да за здрав­стве­ну за­шти­ту, Фи­ли­ја­ла Срем­ска Ми­тро­ви­ца.


- Као пр­во мо­рам на­гла­си­ти да ста­ре здрав­стве­не књи­жи­це ва­же до кра­ја ове го­ди­не од­но­сно да се књи­жи­це ме­ња­ју по ис­те­ку ро­ка ове­ре и да су ти­ме об­у­хва­ће­не све ка­те­го­ри­је оси­гу­ра­ни­ка као што су рад­ни­ци, не­за­по­сле­на ли­ца, пен­зи­о­не­ри, зе­мљо­рад­ни­ци, при­ват­ни пред­у­зет­ни­ци, рат­ни ин­ва­ли­ди и ци­вил­ни ин­ва­ли­ди, ма­те­ри­јал­но нео­бе­збе­ђе­на ли­ца и на­рав­но чла­но­ви њи­хо­ве уже по­ро­ди­це.

За­ме­на књи­жи­ца за за­по­сле­не оси­гу­ра­ни­ке се вр­ши пре­ко ко­лек­ти­ва где су за­по­сле­ни док оста­ле ка­те­го­ри­је под­но­се до­ку­мен­та­ци­ју на­шој ис­по­ста­ви. При­о­ри­тет у ре­ша­ва­њу од­но­сно из­да­ва­њу књи­жи­ца има­ју оси­гу­ра­ни­ци ко­ји до­ла­зе са се­ла ка­ко би истог да­на по пре­да­ји до­ку­ме­на­та до­би­ли но­ву здрав­стве­ну књи­жи­цу - об­ја­шња­ва На­да Кеч­кеш, на­по­ми­њу­ћи да се са стран­ка­ма ра­ди до 15 са­ти и 30 ми­ну­та, те да све ка­те­го­ри­је оси­гу­ра­ни­ка мо­ра­ју до­не­ти ста­ре здрав­стве­не књи­жи­це ко­је се по­ни­шта­ва­ју.

Не­за­по­сле­на ли­ца под­но­се од до­ку­ме­на­та фо­то­ко­пи­ју рад­не књи­жи­це и лич­не кар­те, као и ове­ре­ну из­ја­ву са два све­до­ка ко­ја се до­би­ја и ове­ра­ва у оп­штин­ској упра­ви у бив­шој згра­ди ДДОР-а пре­ма ко­јој при­ход за те­ку­ћи ме­сец не пре­ла­зи из­нос ми­ни­мал­не за­ра­де за ја­ну­ар у ви­си­ни 9.016 ди­на­ра ако осо­ба жи­ви са­ма у до­ма­ћин­ству, од­но­сно 6.762 ди­на­ра или 75 од­сто од ми­ни­мал­не за­ра­де ако жи­ви са не­ким у до­ма­ћин­ству. Оси­гу­ра­ње се од­но­си и на су­пру­жни­ка и де­цу до 18 го­ди­на ко­ја су оси­гу­ра­на пре­ко ро­ди­те­ља, а у уз­ра­сту од 18-26 го­ди­на ако су на шко­ло­ва­њу, под­но­си се по­твр­да о шко­ло­ва­њу.Пен­зи­о­не­ри тре­ба са со­бом да по­не­су ста­ру здрав­стве­ну књи­жи­цу, чек од пен­зи­је и лич­ну кар­ту, а по­љо­при­вред­ни­ци под­но­се та­ко­ђе здрав­стве­ну књи­жи­цу, лич­ну кар­ту и по­твр­ду да су упла­ти­ли до­при­но­се за здрав­стве­но оси­гу­ра­ње. При­ват­ни­ци под­но­се лич­ну кар­ту, акт о ре­ги­стра­ци­ји, ста­ру књи­жи­цу и по­твр­ду о пла­ће­ним до­при­но­си­ма за здрав­стве­но оси­гу­ра­ње.- Све здрав­стве­не књи­жи­це ће би­ти за­ме­ње­не но­вим на вре­ме и гра­ђа­ни, од­но­сно оси­гу­ра­ни­ци не тре­ба да бри­ну. Ефи­ка­сно смо ор­га­ни­зо­ва­ли наш рад и до са­да смо за­ме­ни­ли пре­ко че­ти­ри хи­ља­де књи­жи­ца и убра­ја­мо се у ред јед­не од нај­бо­љих ис­по­ста­ва - ка­же На­да Кеч­кеш, шеф ис­по­ста­ве у Ши­ду.