Menu
RSS
A+ A A-

ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н

tozaОси­гу­ра­ник би­ра јед­ног ле­ка­ра из од­ре­ђе­не обла­сти са по­ну­ђе­не ли­сте на пе­ри­од од го­ди­ну да­на и о то­ме пот­пи­су­је из­ја­ву

Ле­кар се би­ра пре­ма ме­сту пре­би­ва­ли­шта, а за ма­ло­лет­на ли­ца то чи­не ро­ди­те­љи од­но­сно ста­ра­те­љи и хра­ни­те­љиПре­ма но­вом За­ко­ну о здрав­стве­ном оси­гу­ра­њу ка­да је у пи­та­њу здрав­стве­на за­шти­та оси­гу­ра­ни­ка пред­ви­ђен је сло­бо­дан из­бор ле­ка­ра и то док­то­ра ме­ди­ци­не или док­то­ра ме­ди­ци­не спе­ци­ја­ли­сте за обла­сти оп­ште ме­ди­ци­не као и спе­ци­ја­ли­сте ме­ди­ци­не ра­да за­тим спе­ци­ја­ли­сте пе­ди­ја­три­је, спе­ци­ја­ли­сте ги­не­ко­ло­ги­је и док­то­ра сто­ма­то­ло­ги­је. Шта то прак­тич­но зна­чи и ка­ко ће се ови про­пи­си при­ме­њи­ва­ти, раз­го­ва­ра­ли смо са др Све­то­за­ром Ма­ној­ло­ви­ћем, ди­рек­то­ром До­ма здра­вља у Ши­ду.


- Оси­гу­ра­ник има пра­во на са­мо јед­ног иза­бра­ног ле­ка­ра из сва­ке на­пред по­ме­ну­те обла­сти ко­ји се би­ра пре­ма ме­сту пре­би­ва­ли­шта. Дом здра­вља је ду­жан да на вид­ном ме­сту ис­так­не спи­сак иза­бра­них ле­ка­ра, а оси­гу­ра­ник га би­ра сло­бод­ном во­љом и по­том по­пу­ња­ва из­ја­ву ко­ја се до­би­ја на шал­те­ру - ис­ти­че ди­рек­тор др Све­то­зар Ма­ној­ло­вић.По ње­го­вим ре­чи­ма у из­ја­ву се уно­се лич­ни по­да­ци па­ци­јен­та и јед­на из­ја­ва иде ле­ка­ру, а дру­га у Фонд здрав­стве­не за­шти­те и то се упи­су­је и у кар­тон. Из­бор се вр­ши на пе­ри­од од го­ди­ну да­на и по­сле то­га се из­бор мо­же по­твр­ди­ти или иза­бра­ти дру­ги ле­кар. По­сто­је слу­ча­је­ви ка­да па­ци­јент мо­же про­ме­ни­ти ле­ка­ра и ра­ни­је ако је не­за­до­во­љан ње­го­вим ле­че­њем или ле­кар мо­же да вра­ти из­ја­ву па­ци­јен­та ако се овај не при­др­жа­ва про­пи­са­не те­ра­пи­је. Иза­бра­ни ле­кар се мо­же про­ме­ни­ти и у пе­ри­о­ду пр­ва три ме­се­ца о че­му од­лу­чу­је ди­рек­тор здрав­стве­не уста­но­ве, а та­ко­ђе до про­ме­не до­ла­зи и ако је ле­кар из оправ­да­них раз­ло­га од­су­тан.- За ма­ло­лет­на ли­ца из­бор ле­ка­ра вр­ше њи­хо­ви ро­ди­те­љи, ста­ра­те­љи или хра­ни­те­љи, а сту­ден­ти и ли­ца на шко­ло­ва­њу би­ра­ју ле­ка­ра пре­ма ме­сту шко­ло­ва­ња. Од­ред­бе о из­бо­ри­ма ле­ка­ра се не при­ме­њу­ју у слу­ча­ју из­не­над­не бо­ле­сти или по­вре­де - та­ко­зва­ни хит­ни слу­ча­је­ви ка­да оси­гу­ра­ник има пра­во да се ле­чи у Хит­ној слу­жби ко­ја ра­ди 24 са­та и она ни­је иза­бра­на - по­ја­шња­ва др Ма­ној­ло­вић.Пре­ма утвр­ђе­ним кри­те­ри­ју­ми­ма за јед­ног ле­ка­ра оп­ште ме­ди­ци­не и ме­ди­ци­не ра­да се мо­же при­ја­ви­ти од 110 до 2.000 па­ци­је­на­та, за пе­ди­ја­тра за пред­школ­ски уз­раст 500 до 1.000 де­це, а школ­ског уз­ра­ста 1.100 до 2.000 де­це. По јед­ном ги­не­ко­ло­гу до­ла­зи 4.500 до 7.500 же­на, а ка­да су у пи­та­њу сто­ма­то­ло­зи до­ла­зи 1.000 до 1.700 де­це до 18 го­ди­на и 8.000 до 12.000 од­ра­слих оси­гу­ра­ни­ка. Си­стем из­бо­ра је та­кав да ка­да је­дан ле­кар по­пу­ни сво­ју кво­ту, не мо­же ви­ше при­ма­ти и па­ци­јент мо­ра иза­бра­ти дру­гог ле­ка­ра.- Код нас је из­ја­шња­ва­ње о иза­бра­ном ле­ка­ру по­че­ло 15. ја­ну­а­ра и до даљ­њег је об­у­ста­вље­но јер су очи­е­глед­но из Ми­ни­стар­ства здра­вља и Фон­да за здрав­стве­но оси­гу­ра­ње про­це­ни­ли да се ра­ди о пре­ве­ли­ком бро­ју па­ци­је­на­та по јед­ном ле­ка­ру та­ко да ће би­ти по том пи­та­њу очи­глед­но до­не­ти но­ви нор­ма­ти­ви - ис­ти­че др Све­то­зар Ма­ној­ло­вић, ди­рек­тор До­ма здра­вља у Ши­ду.