Menu
RSS
A+ A A-

Дом здра­вља Шид

На­кон ви­ше­го­ди­шње му­ке с не­ис­прав­ним ренд­ген апа­ра­том у шид­ском До­му здра­вља, ко­нач­но мо­же­мо по­твр­ди­ти да је и зва­нич­но пу­штен у рад но­ви, са­вре­ме­ни ренд­ген. Бар у овом де­лу здрав­стве­не за­шти­те Ши­ђа­ни би за је­дан ду­жи пе­ри­од ре­ши­ли тај про­блем ко­ји је по­ред тро­шко­ва пу­то­ва­ња до Срем­ске Ми­тро­ви­це, ду­гог че­ка­ња на сни­ма­ње под­ра­зу­ме­вао и мал­тре­ти­ра­ње због са­мог пу­то­ва­ња

rengen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вред­ност апа­ра­та је 15 ми­ли­о­на ди­на­ра, а ка­ко смо чу­ли на ње­го­вом све­ча­ном пу­шта­њу у рад, сред­ства су обез­бе­ђе­на из по­кра­јин­ског Се­кре­та­ри­ја­та за здрав­ство. Овој све­ча­но­сти су при­су­ство­ва­ли по­кра­јин­ски се­кре­тар за здра­вље и со­ци­јал­ну по­ли­ти­ку др Ми­лош Лу­чић и ње­го­ви по­моћ­ни­ци Ран­ка Је­шић и Бо­рис Ко­пи­ло­вић. Ис­пред ло­кал­не са­мо­у­пра­ве би­ли су при­сут­ни Ми­лан­ка Вор­ка­пић, пред­сед­ник Скуп­шти­не оп­шти­не Шид и Ром­ко Па­пу­га, на­чел­ник Оп­штин­ске упра­ве.rengen2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Пре свих при­сут­не јепо­здра­вио ди­рек­тор До­ма здра­вља др Све­то­зар Ма­ној­ло­вић, а за­тим по­кра­јин­ски се­кре­тар Лу­чић, ко­ји је че­сти­та­ју­ћи гра­ђа­ни­ма Ши­да на но­вом апа­ра­ту на­по­ме­нуо: "На­сто­ја­ња су нам да ле­ка­ри да­ју мак­си­мум у до­ме­ну ди­јаг­но­сти­ци­ра­ња а па­ци­јен­ти до­би­ју вр­хун­ску здрав­стве­ну за­шти­ту у свим до­мо­ви­ма здра­вља, па ме ра­ду­је да смо за две го­ди­не мно­го ура­ди­ли за одр­жа­ва­ње здрав­стве­них обје­ка­та али и у обла­сти ди­јаг­но­сти­ке и те­ра­пиј­ског ле­че­ња. У обла­сти здрав­ства у Вој­во­ди­ни смо на ко­рак оства­ре­ња за­до­во­ље­ња по­тре­ба па­ци­је­на­та".