Menu
RSS
A+ A A-

У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА

ДР ГОР­ДА­НА ТУ­МА­РИЋ, СПЕ­ЦИ­ЈА­ЛИ­СТА ЗА УВО, ГР­ЛО И НОС У ДО­МУ ЗДРА­ВЉА У ШИ­ДУ

Днев­но три­де­се­так па­ци­је­на­та за­тра­жи по­моћ спе­ци­ја­ли­сте у ото­ри­но­ла­рин­го­ло­шкој слу­жби. Сло­же­ни­ја обо­ље­ња ле­че се из­ван на­шег гра­да

uvo.jpg

 

 

 

 

Већ 11 го­ди­на шид­ски Дом здра­вља има спе­ци­ја­ли­сту за ото­ри­но­ла­рин­го­ло­ги­ју, др Гор­да­ну Ту­ма­рић, ко­ја оба­вља ото­ско­пи­ју (пре­глед ува), ри­но­ско­пи­ју (пре­глед но­са), те фа­рин­го­ско­пи­ју и ла­рин­го­ско­пи­ју (пре­глед гр­ла). Пре­вен­ти­ва је и у овој слу­жби основ­ни за­да­так, уз ам­бу­лант­ско ле­че­ње.


- Днев­но има око 30 па­ци­је­на­та свих уз­ра­ста са ра­зно­ли­ким симп­то­ми­ма бо­ле­сти. Код сва­ког па­ци­јен­та ко­ји до­ђе оба­вља се пре­глед ува, гр­ла и но­са ка­ко би се тач­но утвр­ди­ло обо­ље­ње. Че­сто су то и не­ке бе­за­зле­не си­ту­а­ци­је, на при­мер чо­век не чу­је јер му је уво за­че­пље­но, очи­сти­мо га и ре­шен про­блем.

Али, на­рав­но, де­ша­ва­ју се си­ту­а­ци­је ка­да на­кон пре­гле­да па­ци­јен­ту бу­де пре­по­ру­чен слу­шни апа­рат - ка­же др Гор­да­на Ту­ма­рић. - У слу­ча­ју ка­да се обо­ље­ње не мо­же ле­чи­ти ам­бу­лант­но, па­ци­јен­та ша­ље­мо на ОРЛ у Срем­ској Ми­тро­ви­ци. У окви­ру пре­вен­тив­ног ра­да оба­вља­мо оба­ве­зно си­сте­мат­ске пре­гле­де де­це пред­школ­ског и школ­ског уз­ра­ста али, уз на­ја­ву, че­сто нам орга­ни­зо­ва­но до­ла­зе за­по­сле­ни у по­је­ди­ним шид­ским фир­ма­ма.


Ка­ко је­дан ле­кар по­кри­ва чи­та­ву оп­шти­ну и у овој слу­жби је не­мо­гу­ће удо­во­љи­ти свим зах­те­ви­ма па­ци­је­на­та. На при­мер, ме­ре­ње слу­ха је мо­гу­ће ура­ди­ти јер у слу­жби по­сто­је по­треб­ни апа­ра­ти али то од­у­зи­ма мно­го вре­ме­на па се тај пре­глед при­ме­њу­је са­мо у слу­ча­је­ви­ма ка­да је то по­треб­но. Ме­ре­ње слу­ха оба­вља се кроз два пре­гле­да: то­нал­на ауди­о­ме­три­ја (од­ре­ђи­ва­ње пра­га слу­ха од­ра­сли­ма и де­ци ста­ри­јој од шест го­ди­на) и ти­па­но­ме­три­ја (ме­ре­ње слу­ха де­ци до 6 го­ди­на ко­ја не мо­гу да са­ра­ђу­ју, а пре­глед по­ка­зу­је ста­ње сред­њег ува).Пи­та­мо др Гор­да­ну Ту­ма­рић да ли су не­ка обо­ље­ња у по­ра­сту.

- По­след­њих го­ди­на у по­ра­сту је кар­ци­ном гр­кља­на, че­шћи не­го ува и но­са. Али, ди­сци­пли­но­ва­ним по­на­ша­њем, шан­се за из­ле­че­ње су ве­ће. Усло­ви ра­да у на­шој слу­жби су до­бри, ве­ру­јем да ни­ко у ма­лим ме­сти­ма као што је Шид не­ма ни­шта ви­ше од нас.

За ам­бу­лант­ско ле­че­ње има­мо аде­кват­не усло­ве, ин­стру­мен­те и апа­ра­те. Ка­да ле­че­ње не мо­же­мо оба­ви­ти ам­бу­лант­ски, па­ци­јен­те упу­ћу­је­мо да­ље. По­сла, углав­ном, има мно­го - ис­та­кла је на кра­ју на­ша са­го­вор­ни­ца, за ко­ју па­ци­јен­ти ка­жу да је љу­ба­зна и си­сте­ма­тич­на ле­кар­ка.