Menu
RSS
A+ A A-

ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ

ОДР­ЖА­НА ГО­ДИ­ШЊА СКУП­ШТИ­НА ДРУ­ШТВА ЗА БОР­БУ ПРО­ТИВ ДИ­ЈА­БЕ­ТЕ­СА

СА СА­ВЕ­ТИ­МА ЛЕ­КА­РА ДО ИЗ­ЛЕ­ЧЕ­ЊАzahvalnica

 

 

 

Го­ди­шња скуп­шти­на Дру­штва за бор­бу про­тив ди­ја­бе­те­са Шид одр­жа­на је 13. апри­ла на ин­тер­ни­стич­ком оде­ље­њу у До­му здра­вља, уз при­су­ство Бран­ка Пањ­ко­ва, за­ме­ни­ка пред­сед­ни­ка Са­ве­за дру­шта­ва Вој­во­ди­не и го­сти­ју из Срем­ских Кар­ло­ва­ца, Срем­ске Ми­тро­ви­це, Но­вог Са­да и Жи­ти­шта.Са­ста­нак је по­чео чи­та­њем ра­да Ср­ђа­на Ми­ти­ћа, уче­ни­ка ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" (у ин­тер­пре­та­ци­ји Ду­ша­на Ту­би­ћа) и ра­да Гој­ка Крч­ма­ра, под на­зи­вом "Фи­то­те­ра­пи­ја у ле­че­њу ше­ћер­не бо­ле­сти".- Из­ве­ли смо 94 ак­ци­је то­ком про­шле го­ди­не, а пла­ном и про­гра­мом ра­да за ову го­ди­ну смо пред­ви­де­ли утро­ши­ти 860.000 ди­на­ра, иако је ли­мит ми­ли­он ди­на­ра - ре­као је пред­сед­ник Дру­штва Гој­ко Крч­мар. По­здра­вља­ју­ћи при­сут­не Бран­ко Пањ­ков је по­хва­лио рад Дру­штва у Ши­ду.- Дра­го ми је да сте успе­шни у свом ра­ду, а то је уве­ли­ко за­слу­га пред­сед­ни­ка Крч­ма­ра. А свим обо­ле­лим ка­жем да слу­ша­ју са­ве­те ле­ка­ра, јер са­мо та­ко ће се мо­ћи бо­ри­ти са овом бо­ле­шћу. Знам то из вла­сти­тог ис­ку­ства - ис­та­као је Пањ­ков.На кра­ју са­стан­ка пред­сед­ник Крч­мар је уру­чио за­хвал­ни­це Удру­же­њу пен­зи­о­не­ра и Са­ве­зу ин­ва­ли­да ра­да из Ши­да.