Menu
RSS
A+ A A-

ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА

Са радницима

 

Сред­стви­ма На­ци­о­нал­ног ин­ве­сти­ци­о­ног пла­на пред­ви­ђе­на је об­но­ва 160 до­мо­ва здра­вља у зе­мљи, та­ко да је ових да­на у то­ку ре­а­ли­за­ци­ја тих пла­но­ва и у Ши­ду.

За ове на­ме­не у шид­ском До­му здра­вља из­дво­је­но је око 8 ми­ли­о­на ди­на­ра. Пред­ви­ђе­ни ра­до­ви об­у­хва­та­ју ре­кон­струк­ци­ју ин­фор­ма­тич­ке мре­же, про­ме­ну по­до­ва, за­ме­ну на­пој­ног елек­тро­ка­бла и уград­њу но­вих вра­та на глав­ном ула­зу. Уве­ли­ко тра­ју ра­до­ви на из­ме­ни по­до­ва, што ће сва­ка­ко улеп­ша­ти уну­тра­шњост До­ма здра­вља.