Menu
RSS
A+ A A-

ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ

У СО­ТУ ДО­БАР ТАН­ДЕМ ДОК­ТОР И МЕ­ДИ­ЦИН­СКА СЕ­СТРА ВЕЋ 14 ГО­ДИ­НА

sterilizator.jpg

Већ 14 го­ди­на тан­дем у ам­бу­лан­ти у Со­ту чи­не др Зо­ран Ђо­кић и ме­ди­цин­ска се­стра Љер­ка Со­кол. Ме­шта­ни­ма је 24 ча­са на услу­зи ле­кар ко­ји ту и жи­ви. Сем што ра­де у Со­ту, па је­дан дан у не­де­љи док­тор и ме­ди­цин­ска се­стра од­ла­зе у ам­бу­лан­те у Би­кић До­лу, При­ви­ној Гла­ви и Мо­ло­ви­ну.

Нај­че­шће ин­тер­вен­ци­је су код хро­нич­них бо­ле­сни­ка, а ле­ти су че­сте и по­вре­де, ис­ти­че др Ђо­кић а се­стра Љер­ка до­да­је:- Днев­но услу­жи­мо три­де­се­так па­ци­је­на­та, обич­но је то уз ле­кар­ски пре­глед да­ва­ње ињек­ци­ја и пре­ви­ја­ње.

Ме­ди­ци­на­ри у ам­бу­лан­ти у Со­ту ка­жу да њи­хо­ви па­ци­јен­ти ни­су пре­ви­ше зах­тев­ни, ни­су ни они, али би им ипак по не­ки но­ви ин­стру­мент до­бро до­шао. На при­мер, сте­ри­ли­за­тор, а и са не­ким ста­рим ЕКГ апа­ра­том би­ли би за­до­вољ­ни. Ам­бу­лан­та је но­ва, ка­жу, али тре­ба­ло би је окре­чи­ти.Би­ло ка­ко би­ло, ам­бу­лан­та и у ова­квом из­да­њу ве­ли­ка је пред­ност за ста­нов­ни­ке Со­та, јер од­ла­зак у Шид био би им ве­ли­ки про­блем.