Menu
RSS
A+ A A-

ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ

ДИ­РЕК­ТОР ДО­МА ЗДРА­ВЉА У ШИ­ДУ ДР СВЕ­ТО­ЗАР МА­НОЈ­ЛО­ВИЋ УПО­ЗО­РА­ВА ДА ЈЕ­ДАН ПЛУЋ­НИ БО­ЛЕ­СНИК МО­ЖЕ ДА ИН­ФИ­ЦИ­РА СТО­ТИ­НУ ЉУ­ДИ

autobus.jpg

 

По­но­во је до­шло до обо­ле­ва­ња од ту­бер­ку­ло­зе ко­ја је ско­ро би­ла за­бо­ра­вље­на. По­ка­за­те­љи го­во­ре и о све ве­ћем бро­ју ма­лиг­них обо­ље­ња брон­хи­ја и плу­ћа - ис­ти­че др Све­то­зар Ма­ној­ло­вић- У обла­сти здрав­стве­не за­шти­те у по­след­ње вре­ме, ак­це­нат је ста­вљен на пре­вен­тив­но ле­че­ње то­ком це­ле го­ди­не. Фи­зи­кал­на ме­ди­ци­на, ОРЛ, Оф­тал­мо­ло­ги­ја и Пе­ди­ја­три­ја су об­је­ди­ње­не слу­жбе за про­во­ђе­ње пре­вен­тив­ног про­гра­ма.- Ми не­ма­мо Са­ве­то­ва­ли­ште за мен­тал­но здра­вље, али има­мо ту слу­жбу. Са­ве­то­ва­ли­ште би тре­ба­ло да бу­де ме­сто где би се па­ци­јен­ти­ма го­во­ри­ло о здра­вом на­чи­ну жи­во­та и упо­зо­ра­ва­ло на ло­ше на­ви­ке - об­ја­шња­ва нам ди­рек­тор До­ма здра­вља Шид др Све­то­зар Ма­ној­ло­вић.

Ових да­на ак­ци­јом над­ле­жних по­кра­јин­ских ор­га­на на те­ри­то­ри­ји на­ше оп­шти­не оба­вља се флу­о­ро­гра­фи­са­ње ста­нов­ни­штва, а циљ је да се на­пра­ви тзв. скри­нинг тј. пре­вен­тив­ни циљ­ни пре­глед плу­ћа, да би се из­дво­ји­ли они ста­нов­ни­ци ко­ји има­ју не­ке про­ме­не на груд­ном ко­шу, ка­ко на плу­ћи­ма, та­ко на ве­ли­ким крв­ним су­до­ви­ма и ср­цу.toza.jpg

Др Све­то­зар Ма­ној­ло­вић ис­ти­че да ових пре­гле­да ни­је би­ло про­те­клих 15-так го­ди­на због зби­ва­ња на на­шим про­сто­ри­ма, па је до­шло до по­нов­ног обо­ле­ва­ња од ту­бер­ку­ло­зе ко­ја ско­ро да је би­ла за­бо­ра­вље­на.

 

 

- С об­зи­ром на ве­ли­ки про­це­нат пу­ша­ча и на све ве­ће аеро­за­га­ђе­ње, а уз на­бро­ја­но, чи­ње­ни­ца је да је све ве­ће си­ро­ма­штво, по­ка­за­те­љи го­во­ре и о све ве­ћем бро­ју ма­лиг­них обо­ле­ња брон­хи­ја и плу­ћа. За­то је овај скри­нинг ве­о­ма ва­жан, јер се у до­са­да­шњој прак­си обич­но ти ста­нов­ни­ци ја­вља­ју у ка­сним ста­ди­ји­ма, ка­да ви­ше ни­је мо­гу­ће опе­ра­тив­но ле­че­ње ко­је је нај­у­спе­шни­је, па ве­ли­ки број тих бо­ле­сни­ка за­вр­ши смрт­но.

Ис­ку­ства по­ка­зу­ју да је­дан плућ­ни бо­ле­сник мо­же за ме­сец да­на да ин­фи­ци­ра 100 љу­ди, а обич­но обо­ли три-че­ти­ри ње­му нај­бли­жих, чла­но­ви по­ро­ди­це упо­зо­ра­ва др Све­то­зар Ма­ној­ло­вић.