Menu
RSS
A+ A A-

ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА

РАЗ­ГО­ВОР СА Др ЗО­РОМ МА­НОЈ­ЛО­ВИЋ, СПЕ­ЦИ­ЈА­ЛИ­СТОМ ОФ­ТАЛ­МО­ЛО­ГОМ У ДО­МУ ЗДРА­ВЉА У ШИ­ДУ

Огром­на фре­квен­ци­ја па­ци­је­на­та у оф­тал­мо­ло­шкој слу­жби ко­ја по­кри­ва по­пу­ла­ци­ју од не­ко­ли­ко ме­се­ци па до ду­бо­ке ста­ро­сти. Све ве­ћи број па­ци­је­на­та ко­ји мо­ра­ју има­ти не­ку ди­оп­триј­ску ко­рек­ци­јуoftamologПо но­вом си­сте­му ра­да ко­ји је про­пи­са­ло Ми­ни­стар­ство здра­вља оф­тал­мо­ло­шка слу­жба у до­мо­ви­ма здра­вља оста­ла је ис­кљу­чи­во због пре­вен­тив­ног ра­да, што под­ра­зу­ме­ва пре све­га рад са де­цом и от­кри­ва­ње ано­ма­ли­ја (ра­зро­кост, крат­ко­ви­дост, да­ле­ко­ви­дост, астиг­ма­ти­зам и др.) ко­је се, уко­ли­ко се на вре­ме от­кри­ју, мо­гу ле­чи­ти и ис­ко­ре­ни­ти.Тим по­во­дом смо раз­го­ва­ра­ли са др Зо­ром Ма­ној­ло­вић, спе­ци­ја­ли­стом оф­тал­мо­ло­гом, ко­ја у овој слу­жби ра­ди већ 16 го­ди­на.- Огром­на је фре­квен­ци­ја па­ци­је­на­та, јер ова слу­жба по­кри­ва по­пу­ла­ци­ју од не­ко­ли­ко ме­се­ци до ду­бо­ке ста­ро­сти. Иако, на­рав­но, ре­а­гу­је­мо и код обо­ље­ња, ак­це­нат ра­да оф­тал­мо­ло­шке слу­жбе у по­след­ње вре­ме ста­вљен је на пре­вен­тив­но ле­че­ње. У оба­ве­зи смо, на при­мер, да го­ди­шње пре­гле­да­мо 2.500 де­це пред­школ­ског и школ­ског уз­ра­ста. А већ сре­ди­ном апри­ла оба­вље­но је 2.115 пре­гле­да. У окви­ру спе­ци­ја­ли­стич­ко - кон­сул­та­тив­них пре­гле­да, та­ко да ка­жем, нор­ма је 3.500 па­ци­је­на­та, да­кле укуп­но 6.000. Вр­ло је ве­ро­ват­но да ће та број­ка би­ти пре­ма­ше­на - ре­кла нам је др Зо­ра Ма­ној­ло­вић.


Нај­че­шћа обо­ље­ња су гла­у­ком, ка­та­рак­та, ко­њук­ти­ви­тис, дру­ге вр­сте упа­ла, ре­фрак­ци­о­не ано­ма­ли­је, а че­сте су и по­вре­де ока.

- Све ве­ћи је број па­ци­је­на­та ко­ји мо­ра­ју има­ти не­ку ди­оп­триј­ску ко­рек­ци­ју. Због ве­ли­ког бро­ја па­ци­је­на­та, пре­гле­де мо­ра­мо да за­ка­зу­је­мо. Ли­ста че­ка­ња је ду­га, па до за­ка­за­ног пре­гле­да про­ђе и ви­ше од ме­сец да­на - ка­же на­ша са­го­вор­ни­ца. Под­се­ћа да је она оф­тал­мо­лог кон­сул­тант за ши­ро­ку по­пу­ла­ци­ју љу­ди ме­ђу ко­ји­ма су и ди­ја­бе­ти­ча­ри.- Гла­у­ком је че­сто обо­ље­ње код па­ци­је­на­та ко­ји бо­лу­ју од ше­ћер­не бо­ле­сти, а крај­њи ис­ход бо­ле­сти мо­же би­ти сле­пи­ло. За­то се код ових бо­ле­сни­ка пре­гле­ди оба­вља­ју че­шће. Иако смо до­бро опре­мље­ни, у До­му здра­вља не мо­же­мо оба­вља­ти хи­рур­шке ин­тер­вен­ци­је због ве­ли­ке фре­квен­ци­је па­ци­је­на­та - ис­ти­че др Зо­ра Ма­ној­ло­вић.

На сре­ћу, шид­ски Дом здра­вља има свог до­брог спе­ци­ја­ли­сту оф­тал­мо­ло­га, ма­да се ов­де не оба­вља­ју опе­ра­тив­ни за­хва­ти, па­ци­јен­ти­ма мно­го зна­чи чи­ње­ни­ца да за сва­ки пре­глед не мо­ра­ју ићи из­ван Ши­да.