Menu
RSS
A+ A A-

НА ПУТ­НИЧ­КОЈ БЛА­ГАЈ­НИ

Од не­дав­но ме­ђу­на­род­не во­зне кар­те на пут­нич­кој бла­гај­ни Же­ле­знич­ке ста­ни­це у Ши­ду се из­да­ју елек­трон­ски, с об­зи­ром да је ова ста­ни­ца по­ве­за­на са тер­ми­на­лом у Бе­о­гра­ду и же­ле­знич­ким ста­ни­ца­ма у Ср­би­ји. Пре­ма ре­чи­ма бла­гај­ни­це Сил­ва­не Ћи­рић, на овај на­чин је олак­шан и убр­зан рад пут­нич­ке бла­гај­не. За са­да се овим пу­тем не из­да­ју ре­зер­ва­ци­је, а у пла­ну је и елек­трон­ско из­да­ва­ње во­зних ка­ра­та у уну­тра­шњем са­о­бра­ћа­ју, те ће на тај на­чин пут­ни­ци до­би­ти во­зне кар­те по европ­ским стан­дар­ди­ма.- Но­вост је по но­вом ре­ду во­жње ди­рек­тан воз из Бе­о­гра­да за Ве­не­ци­ју из Ши­да по­ла­зи у 18 са­ти и 20 ми­ну­та, а по­врат­на кар­та од Бе­о­гра­да ко­шта 55 евра. Ту је и "Мин­хен спе­ци­јал" и кар­та од Ши­да до Мин­хе­на, ко­шта 120 евра, а ре­ци­мо од Ши­да до Ба­ра 15 евра у јед­ном прав­цу - ре­кла нам је Сил­ва­на Ћи­рић.