Menu
RSS
A+ A A-

ЖЕ­ЛЕ­ЗНИЧ­КА СТА­НИ­ЦА ШИДСту­па­њем но­вог ре­да во­жње Же­ле­зни­це Ср­би­је, а у окви­ру по­слов­не по­ли­ти­ке, још ве­ћа па­жња је по­све­ће­на чи­сто­ћи во­зо­ва ко­ји са­о­бра­ћа­ју у до­ма­ћем и ме­ђу­на­род­ном са­о­бра­ћа­ју. У Же­ле­знич­кој ста­ни­ци Шид, не­дав­но је отво­ре­но пет но­вих рад­них ме­ста за рад­не за­дат­ке одр­жа­ва­ња хи­ги­је­не.- Од овог бро­ја два рад­ни­ка су не­рас­по­ре­ђе­ни рад­ни­ци са же­ле­зни­це, а тро­је је но­вих рад­ни­ка са Би­роа. Ста­ни­ца Шид је ка­пи­ја Ср­би­је из прав­ца За­па­да, а ми се при­ла­го­ђа­ва­мо стан­дар­ди­ма Евро­пе у по­гле­ду хи­ги­је­не во­зо­ва у свим по­гра­нич­ним ста­ни­ца­ма - ка­же Ни­ко­ла Штр­бац, ди­рек­тор Пред­у­зе­ћа за чи­шће­ње и пра­ње же­ле­знич­ких во­зних сред­ста­ва, ко­јег смо за­те­кли при­ли­ком ње­го­ве рад­не по­се­те Ши­ду.Прак­тич­но, Слу­жба ко­ја се бри­не о хи­ги­је­ни ра­ди не­пре­кид­но 24 са­та и во­ди ра­чу­на о чи­сто­ћи ва­го­на и при до­ла­ску као и из­ла­ску из на­ше зе­мље. По­ред чи­шће­ња сме­ћа и дру­гих от­па­да­ка, рад­ни­ци за­ду­же­ни за овај по­сао, бри­ну­ће и да у то­а­ле­ти­ма увек има хи­ги­јен­ских сред­ста­ва (са­пу­на, то­а­лет па­пи­ра и убру­са).