Menu
RSS
A+ A A-

СА­ВЕ­ТО­ВА­ЊЕ ВА­ТРО­ГА­СА­ЦА ВОЈ­ВО­ДИ­НЕ

Ва­тро­га­сни Са­вез Вој­во­ди­не ор­га­ни­зо­вао је кра­јем де­цем­бра у хо­те­лу Тер­мал у Врд­ни­ку дво­днев­ни скуп за пред­став­ни­ке оп­штин­ских са­ве­за и ва­тро­га­сних дру­шта­ва. Овом ску­пу при­су­ство­ва­ла је де­ле­га­ци­ја из на­ше сре­ди­не у са­ста­ву: пред­сед­ник Са­ве­за Жи­ван Ог­ња­но­вић, се­кре­тар Ма­рин­ко Ма­рин­ко­вић, члан пред­сед­ни­штва Не­бој­ша Су­бо­тић и пред­став­ник До­бро­вољ­ног ва­тро­га­сног дру­штва Ер­де­вик Ни­ко­ла Га­нић.

Основ­на те­ма дво­днев­не рас­пра­ве ко­јом је пред­се­да­ва­ло пред­сед­ни­штво Ва­тро­га­сног Са­ве­за Вој­во­ди­не на че­лу са Дра­га­ном Ја­ји­ћем, би­ла је но­ва За­кон­ска про­це­ду­ра у ва­тро­га­ству ко­ја се на­ла­зи у скуп­штин­ској про­це­ду­ри и че­ка тер­мин за рас­пра­ву и усва­ја­ње.