Menu
RSS
A+ A A-

Јав­но пред­у­зе­ће за стам­бе­не услу­ге и гра­ђе­виТран­сфор­ма­ци­јом СИЗ-ова за стам­бе­не услу­ге и гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште оп­шти­не Шид, од­но­сно Фон­да за гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште, ко­му­нал­не де­лат­но­сти, пу­те­ве и ста­но­ва­ње на­ста­ло је ово да­на­шње Јав­но пред­у­зе­ће. За про­те­кле две де­це­ни­је оно и ње­го­ви прет­ход­ни­ци из­гра­ди­ли су ви­ше од 80 ста­но­ва, 73 км ло­кал­них пу­те­ва, два мо­ста пре­ко ре­ке Бо­сут и ви­ше од 10 км пу­те­ва у на­се­ље­ним ме­сти­ма. ви­ше од 500 пла­це­ва је обез­бе­ђе­но за ин­ди­ви­ду­ал­ну стам­бе­ну из­град­њу.


Из бу­џет­ских сред­ста­ва оп­шти­не Шид Јав­ном пред­у­зе­ћу се усме­ра­ва­ју јав­ни при­хо­ди од на­кна­де за уре­ђе­ње гра­ђе­вин­ског зе­мљи­шта, на­кна­де за ко­ри­шће­ње тог зе­мљи­шта, за­ку­па, на­кна­де за пу­те­ве, при­ход од за­ку­па по­слов­ног про­сто­ра и га­ра­жа.Соп­стве­на сред­ства пред­у­зе­ће оства­ру­је из­град­њом по­слов­ног и стам­бе­ног про­сто­ра за тр­жи­ште. Рас­по­ла­же са 9 ло­ка­ла и 100 га­ра­жа. Це­не за­ку­па би­ће уве­ћа­не за 7,5 од­сто. Сем то­га, ово пред­у­зе­ће одр­жа­ва пу­те­ве, сиг­на­ли­за­ци­ју, јав­ну ра­све­ту и др. За­по­сле­но је 15 рад­ни­ка и ни­су пред­ви­ђе­на но­ва за­по­шља­ва­ња. Са ви­со­ком струч­ном спре­мом је 2, ви­шом 3, сред­њом 6, а по два су ква­ли­фи­ко­ва­на и не­ква­ли­фи­ко­ва­на рад­ни­ка.