Menu
RSS
A+ A A-

Јав­но пред­у­зе­ће "Ра­дио Шид"Јав­но пред­у­зе­ће за ра­ди­о­ди­фу­зну, но­вин­ску и из­да­вач­ку де­лат­ност Ра­дио Шид по­сто­ји већ 37 го­ди­не и рад оба­вља у три основ­не ор­га­ни­за­ци­о­не је­ди­ни­це: Ре­дак­ци­ја, Тех­нич­ко оде­ље­ње и Оде­ље­ње оп­штег сек­то­ра. Укуп­но је ан­га­жо­ва­но 20 рад­ни­ка.

Фи­нан­си­ра се из сред­ста­ва бу­џе­та оп­шти­не и соп­стве­ним сред­стви­ма.Оства­ре­ни при­ход за 2006. је за 7,5 од­сто ма­њи од пла­ни­ра­ног. Ко­нач­ну са­гла­сност за це­не услу­га да­је Скуп­шти­на оп­шти­не.Од два­де­сет за­по­сле­них два рад­ни­ка су са ви­со­ком струч­ном спре­мом, је­дан са ви­шом, ше­сна­ест са сред­њом и је­дан не­ква­ли­фи­ко­ва­ни. У 2007. се пла­ни­ра за­по­шља­ва­ње два рад­ни­ка са сред­њом струч­ном спре­мом. Пред­ви­ђе­ни фи­нан­сиј­ски план за ову го­ди­ну је 26.130.000 ди­на­ра.