Menu
RSS
A+ A A-

Ку­ку­јев­ци-Ер­де­вик

С пр­вим да­ни­ма фе­бру­а­ра за­по­че­ли су ра­до­ви на из­ра­ди пу­та Ку­ку­јев­ци-Ер­де­вик, ко­јим ће се раз­да­љи­на из­ме­ђу ове две ме­сне упра­ве са 14 ки­ло­ме­та­ра сма­њи­ти на се­дам. Ак­тив­но­сти пред­став­ни­ка ових две­ју ме­сних упра­ва и оп­шти­не Шид и од­ла­сци у Ди­рек­ци­ју за пу­те­ве у Но­вом Са­ду очи­то су уро­ди­ли пло­дом.У то­ку су тзв. зе­мља­ни ра­до­ви у Ку­ку­јев­ци­ма, при­пре­ма за пут ко­ји ће у це­ло­сти би­ти ас­фал­ти­ран. Пре не­ко­ли­ко го­ди­на за­по­че­та је из­град­ња овог пу­та од Ер­де­ви­ка и пре­ки­ну­та. Ра­до­ви и ко­на­чан за­вр­ше­так пу­та Ку­ку­јев­ци-Ер­де­вик, пре­ма про­це­ни из­во­ђа­ча ("Ка­та­го" из Ру­ме), оче­ку­је се до кра­ја ма­ја, са­зна­је­мо од пред­сед­ни­ка ме­сне упра­ве Ку­ку­јев­ци, Не­на­да Ћу­ли­бр­ка.