Menu
RSS
A+ A A-

ЈКП "СТАН­ДАРД" ИЗ ШИ­ДАЈКП "Стан­дард" из Ши­да, за­по­чео је ме­ђу основ­ци­ма и сред­њо­школ­ци­ма у Ши­ду ак­ци­ју при­ку­пља­ња пла­стич­них фла­ша, ста­рог па­пи­ра и кар­тон­ске ам­ба­ла­же и за не­што ви­ше од 15-так да­на, ак­ци­ја је да­ла до­бре ре­зул­та­те.- Ми при­ку­пља­мо, а не от­ку­пљу­је­мо се­кун­дар­не си­ро­ви­не, а циљ нам је да уче­ни­ци сред­њих и основ­них шко­ла до­но­се се­кун­дар­не си­ро­ви­не у шко­лу, а по­том ће­мо ми пре­у­зе­ти оно што су при­ку­пи­ли. На тај на­чин се под­сти­че свест код омла­ди­не да во­де ра­чу­на о сво­јој око­ли­ни ка­ко се пла­стич­не фла­ше или па­пир не би на­ла­зи­ли по ули­ца­ма и по­ред пу­те­ва што ће до­при­не­ти леп­шем из­гле­ду на­ше сре­ди­не - ис­ти­че Мар­ко Ба­јић, ди­рек­тор "Стан­дар­да".


Об­зи­ром да је ак­ци­ја до­бро кре­ну­ла, у "Стан­дар­ду" су од­лу­чи­ли да се ак­ци­ја про­ши­ри и на уче­ни­ке у Ба­чин­ци­ма, Ку­ку­јев­ци­ма и Мо­ро­ви­ћу. За пре­у­зи­ма­ње па­пи­ра и кар­тон­ске ам­ба­ла­же, "Стан­дард" је пот­пи­сао уго­вор са јед­ном фир­мом из Чач­ка, а пре­о­ста­је до­го­вор у ве­зи пре­у­зи­ма­ња пла­стич­не ам­ба­ла­же од­но­сно фла­ша.