Menu
RSS
A+ A A-

НИС - Наф­та­гас


naftaПо­ли­ти­ка Нафт­не ин­ду­стри­је Ср­би­је је ускла­ђи­ва­ње ра­да са са­вре­ме­ним то­ко­ви­ма, па је с тим ци­љем пла­ни­ра­на ре­кон­струк­ци­ја по­сто­је­ћих бен­зин­ских стра­ни­ца (ста­рих до 30 го­ди­на), али и из­град­ња но­вих. С тим ци­љем пред­став­ни­ци Наф­та­га­са су по­се­ти­ли оп­шти­ну Шид 6. фе­бру­а­ра. У раз­го­во­ру са пред­сед­ни­ком оп­шти­не Ми­том Авра­мо­вим по­стиг­нут је до­го­вор о ре­а­ли­за­ци­ји не­ких про­је­ка­та.Пре све­га, већ је из­ве­сно да чим то до­зво­ли гра­ђе­вин­ска се­зо­на по­чи­њу ра­до­ви на ре­кон­струк­ци­ји бен­зин­ске ста­ни­це Ада­шев­ци код мо­те­ла и бен­зин­ске ста­ни­це у гра­ду. Пред­ви­ђе­ни тро­шко­ви у Ада­шев­ци­ма из­но­се око 150 ми­ли­о­на ди­на­ра, а у Ши­ду 50 ми­ли­о­на. Ду­шан Зељ­ко­вић, за­ме­ник ко­мер­ци­јал­ног ди­рек­то­ра Наф­та­га­спро­ме­та при­ли­ком ове по­се­те је из­ја­вио: "Пре­ма утвр­ђе­ном пла­ну то­ком овог ле­та тре­ба­ло би да се из­вр­ши ре­кон­струк­ци­ја по­ме­ну­тих бен­зин­ских ста­ни­ца, што ће­мо ура­ди­ти вла­сти­тим сред­стви­ма.

Оче­ку­је­мо и од­го­вор Ди­рек­ци­је за пу­те­ве у ве­зи град­ње но­ве пум­пе пре­ко пу­та Мо­те­ла у Ада­шев­ци­ма. Wе­на град­ња је већ увр­ште­на у план и са­мо је пи­та­ње ко­ме ће би­ти по­ве­ре­ни ра­до­ви. Уко­ли­ко до­би­је­мо и овај део по­сла, за шест ме­се­ци би био за­вр­шен и овај обје­кат. Ту би се за­по­сли­ло но­вих 30 рад­ни­ка са под­руч­ја оп­шти­не Шид. Има­мо тип­ске про­јек­те па би и ова бен­зин­ска пум­па би­ла при­ла­го­ђе­на ауто-пу­ту и исто­вре­ме­но би услу­жи­ва­ла 12 ауто­мо­би­ла".

Пред­сед­ник оп­шти­не Шид, Ми­та Авра­мов, за­до­во­љан због мо­гућ­но­сти отва­ра­ња но­вих рад­них ме­ста о ово­ме ка­же: "Не­ка до­ла­зе ин­ве­сти­то­ри у што ве­ћем бро­ју и не­ка за­по­шља­ва­ју но­ве рад­ни­ке, а ми ће­мо по­мо­ћи у до­но­ше­њу по­треб­не до­ку­мен­та­ци­је".