Menu
RSS
A+ A A-

Ши­ђа­ни до­ма­ћи­ни пла­ни­нар­ског сле­та

Про­те­кле не­де­ље у Ши­ду је одр­жан са­ста­нак же­ле­знич­ко-пла­ни­нар­ских дру­шта­ва Ср­би­је на ко­ме су по­ред пред­став­ни­ка ПСД Же­ле­зни­чар из Ши­да при­су­ство­ва­ли и пред­став­ни­ци пла­ни­нар­ских дру­шта­ва из Кра­ље­ва, Вра­ња, Ни­ша, Алек­син­ца, Но­вог Са­да Зре­ња­ни­на, Су­бо­ти­ца, Лај­ков­ца, Шап­ца, Сме­де­ре­ва, Сом­бо­ра, Вр­шца и Бе­о­гра­да.Глав­на тач­ка овог ску­па би­ла је ор­га­ни­за­ци­ја пред­сто­је­ћег 46. сле­та же­ле­знич­ко-пла­ни­нар­ских дру­шта­ва Ср­би­је ко­ји ће се одр­жа­ти овог ле­та у Ов­ча­ри Ба­њи код Чач­ка. До­ма­ћин ово­го­ди­шњег сле­та ко­ји ће тра­ја­ти од 28. ју­на до 1. ју­ла би­ће Пла­ни­нар­ско-сму­чар­ско дру­штву Же­ле­зни­чар из Ши­да.