Menu
RSS
A+ A A-

ИЗ­ЛОГ КЊИ­ГА

ЗА­НИ­МЉИ­ВА МА­ТЕ­МА­ТИ­КАКо­ли­ко су све тво­је пра­ба­бе има­ле пра­ба­ба? Аутор Не­дељ­ко Јо­шић; Из­да­ње; Аген­ци­ја "Пи­та­го­ра", ШидИз обла­сти ма­те­ма­тич­ких на­у­ка об­ја­вље­но је до­сад мно­штво књи­га, збир­ки за­да­та­ка и по­пу­лар­не ли­те­ра­ту­ре до­ступ­не уче­ни­ци­ма и свим за­ин­те­ре­со­ва­ни­ма да их из­у­ча­ва­ју. На­рав­но, и због по­тре­бе уче­ни­ка да по­пра­ве успех у то­ку шко­ло­ва­ња.Не­дељ­ко Јо­шић, ди­пло­ми­ра­ни ин­же­њер тех­но­ло­ги­је, Ши­ђа­ни­ма је по­знат по из­да­ва­њу, упра­во књи­га из ма­те­ма­тич­ке обла­сти и на­у­ке ко­је јој "гра­ви­ти­ра­ју". Јо­шић пи­ше књи­ге по­пу­лар­ним сти­лом ка­ко би ову, по мно­ги­ма те­шку на­уч­ну ди­сци­пли­ну, што ви­ше при­бли­жио они­ма, ко­ји же­ле не­што ви­ше да са­зна­ју о ма­те­ма­ти­ци. Јед­на од та­квих књи­га је и "За­ни­мљи­ва ма­те­ма­ти­ка - Ко­ли­ко су све тво­је пра­ба­бе има­ле пра­ба­бу" у ко­јој је са­бра­но ви­ше од 220 ин­те­ре­сант­них за­да­та­ка ко­је мо­гу (или не мо­гу) да ре­ша­ва­ју ђа­ци и од­ра­сли. Пред­ност ове књи­ге је у то­ме што има ре­ше­не за­дат­ке и на­чин ка­ко се они ре­ша­ва­ју, та­ко да се они ве­о­ма ла­га­но мо­гу на­у­чи­ти и у жи­во­ту при­ме­ни­ти.Јед­но од пи­та­ња у овој збир­ци је и: "Сва­ки штап има два кра­ја. Ко­ли­ко кра­је­ва има штап и по?" Од­го­вор: Штап и по­и­ма че­ти­ри кра­ја, јер и по­ло­ви­на шта­па има два кра­ја.