Menu
RSS
A+ A A-

БО­РА­ВАК ЗА МА­ЛИ­ША­НЕ НАЈ­ЕФ­ТИ­НИ­ЈИ У СРЕ­МУ

КА­КО ПО­СЛУ­ЈЕ ПРЕД­ШКОЛ­СКА УСТА­НО­ВА "ЈЕ­ЛИ­ЦА СТА­НИ­ВУ­КО­ВИЋ" - ШИ­ЉА"aktuelno11За тро­шко­ве у це­ло­днев­ном бо­рав­ку мо­гу ре­ћи да смо нај­еф­ти­ни­ји у Сре­му са 1.800 ди­на­ра. И ка­да про­ђе ово при­вре­ме­но фи­нан­си­ра­ње на кра­ју мар­та, не­ће­мо тра­жи­ти по­ве­ћа­ње це­на јер се укла­па­мо са овим из­но­сом - ре­кла нам је Ду­шан­ка Ар­се­нић, ди­рек­тор Пред­школ­ске уста­но­ве "Је­ли­ца Ста­ни­ву­ко­вић - Ши­ља" у Ши­ду.

Пред­школ­ски про­грам је на­пра­вио струч­ни тим и он је по­на­о­соб при­ла­го­ђен сва­кој сре­ди­ни. При­ме­ра ра­ди, од­ре­ђе­не спе­ци­фич­но­сти су ка­да је у пи­та­њу Шид, а дру­ге у слу­ча­ју Мо­ло­ви­на или не­ког дру­гог ме­ста. Струч­ни ис­пит од­но­сно ли­цен­ца, ка­ко се са­да на­зи­ва, не при­зна­је се они­ма ко­ји су га по­ла­га­ли по­сле 2003. го­ди­не из во­лон­тер­ског ста­ту­са и то се од­но­си на вас­пи­та­чи­це, а не и на ме­ди­цин­ске се­стре.


При­прав­ни­ци по­сле го­ди­ну да­на при­прав­нич­ког ста­жа по­ла­жу ко­ми­сиј­ски ис­пит, а ко­ми­си­ју име­ну­је ди­рек­тор ПУ. Ка­да кан­ди­дат по­ло­жи ис­пит, ми­шље­ње се ша­ље Ми­ни­стар­ству про­све­те ко­је по­зи­ва на по­ла­га­ње ис­пи­та за ли­цен­цу и по­сле по­ло­же­ног ис­пи­та се до­би­ја ли­цен­ца за рад - по­ја­шња­ва ди­рек­тор­ка Ар­се­нић.Од на­ше са­го­вор­ни­це са­зна­је­мо и да је одр­жа­на сед­ни­ца Управ­ног од­бо­ра ПУ, на чи­јом се че­лу на­ла­зи Ан­ђел­ка Лу­јић из Ва­ши­це, ко­јом при­ли­ком је раз­мо­трен пред­школ­ски про­грам ко­ји се по­том упу­ћу­је СО Шид па по­том у Ми­ни­стар­ству про­све­те. Том при­ли­ком је до­не­та од­лу­ка и о при­је­му на од­ре­ђе­но вре­ме у рад­ни од­нос до кра­ја школ­ске го­ди­не по јед­не вас­пи­та­чи­це у мла­ђој вас­пит­ној гру­пи и по­лу­днев­ној гру­пи на "Ис­то­ку" у Ши­ду и јед­не вас­пи­та­чи­це у Илин­ци­ма. Ди­рек­тор­ка ис­ти­че и да се по­себ­но во­ди ра­чу­на о уре­ђе­њу про­сто­ри­ја и рад­них со­ба у ко­ји­ма бо­ра­ве ма­ли­ша­ни, а та­ко­ђе и о уре­ђе­њу и озе­ле­ња­ва­њу про­сто­ра око вр­ти­ћа.