Menu
RSS
A+ A A-

СТРУЈ­НИ УДАР У НОВ­ЧА­НИ­КУ

ШТА ДО­НО­СЕ ПРО­ПИ­СИ О ПРИ­КЉУ­ЧИ­ВА­ЊУ ПО­ТРО­ША­ЧА НА СИ­СТЕМ ЗА ДИ­СТРИ­БУ­ЦИ­ЈУ ЕЛЕК­ТРИЧ­НЕ ЕНЕР­ГИ­ЈЕОд 1. фе­бру­а­ра се при­ме­њу­ју про­пи­си ко­ји на нов на­чин ре­гу­ли­шу ме­ђу­соб­не од­но­се куп­ца, од­но­сно по­тро­ша­ча стру­је и елек­тро­ди­стри­бу­ци­јеБранко ЈошићБранко ЈошићКа­да ће и ко­ли­ко по­ску­пе­ти елек­трич­на енер­ги­ја, оста­је да се ви­ди, ме­ђу­тим, бу­ду­ћи по­тро­ша­чи ће се при­кљу­чи­ва­ти на си­стем за ди­стри­бу­ци­ју елек­трич­не енер­ги­је на осно­ву но­вих про­пи­са. Шта све до­но­си но­ва ре­гу­ла­ти­ва по овом пи­та­њу, по­ку­ша­ли смо да са­зна­мо у "Елек­тро­ди­стри­бу­ци­ји Срем­ска Ми­тро­ви­ца", "По­слов­на је­ди­ни­ца Шид" од ше­фа Бран­ка Јо­ши­ћа. Са­зна­је­мо да је у пи­та­њу но­ви при­ступ при­пре­ми и из­град­њи елек­тро-енер­гет­ског објек­та, а бит­но су из­ме­ње­не оба­ве­зе (по но­вој тер­ми­но­ло­ги­ји) куп­ца, од­но­сно по­тро­ша­ча и енер­гет­ског су­бјек­та, од­но­сно елек­тро­ди­стри­бу­ци­је. Но­ва Уред­ба о ис­по­ру­ци елек­трич­не енер­ги­је де­фи­ни­ше нео­п­ход­не до­ку­мен­те у ме­ђу­соб­ном од­но­су као што су Одо­бре­ње за при­кљу­че­ње објек­та по­тро­ша­ча на елек­тро-енер­гет­ски обје­кат и Уго­вор о про­да­ји елек­трич­не енер­ги­је."Елек­тро­вој­во­ди­на" је на осно­ву Ме­то­до­ло­ги­је о кри­те­ри­ју­му и на­чи­ну од­ре­ђи­ва­ња тро­шко­ва при­кључ­ка на си­стем за пре­нос и ди­стри­бу­ци­ју елек­трич­не енер­ги­је, од­ре­ди­ла кри­те­ри­ју­ме за од­ре­ђи­ва­ње тро­шко­ва при­кључ­ка, струк­ту­ру тро­шко­ва, на­чин од­ре­ђи­ва­ња и об­ра­чу­на тро­шко­ва у по­себ­ним слу­ча­је­ви­ма. Да би се олак­ша­ло под­но­ше­ње до­ку­ме­на­та, про­пи­са­но је ко­је до­ку­мен­те по­тр­о­шач тре­ба да по­пу­ни у на­шим цен­три­ма за по­тро­ша­че и уз по­моћ на­ших струч­ња­ка - ка­же шеф "По­слов­не је­ди­ни­це Шид" Бран­ко Јо­шић.А од до­ку­ме­на­та је нео­п­хо­дан Зах­тев за из­да­ва­ње одо­бре­ња, Ре­ше­ње о из­два­ја­њу одо­бре­ња (за раз­не слу­ча­је­ве при­кљу­че­ња) те Уго­вор о из­град­њи тип­ског при­кључ­ка на ди­стри­бу­тив­ни енер­гет­ски си­стем. Та­ко­ђе ди­стри­бу­тив­не ком­па­ни­је из са­ста­ва ЕПС-а оба­ве­зне су да по­тро­ша­чу ис­про­јек­ту­ју и при­ба­ве сву по­треб­ну до­ку­мен­та­ци­ју, из­ве­ду при­кљу­чак и при­кљу­че по­тро­ша­ча од­но­сно ње­гов обје­кат на свој си­стем. По­треб­но је и скло­пи­ти Уго­вор о про­да­ји елек­трич­не енер­ги­је са елек­тро­ди­стри­бу­ци­јом. До при­кљу­че­ња до­ла­зи уко­ли­ко су ис­пу­ње­ни сви тех­нич­ки и прав­ни усло­ви, а по­тро­шач мо­ра пла­ти­ти тро­шко­ве при­кљу­че­ња у скла­ду са ме­то­до­ло­ги­јом.- Ка­да су из­вр­ше­не све оба­ве­зе уго­вор­них стра­на у ве­зи са из­град­њом при­кључ­ка на ди­стри­бу­тив­ни енер­гет­ски си­стем и ка­да по­тро­шач до­ста­ви упо­треб­ну до­зво­лу или по­твр­ду да ин­ста­ла­ци­ја у објек­ту ис­пу­ња­ва про­пи­са­не усло­ве, рок за при­кљу­че­ње је 15 да­на од да­на за­кљу­че­ња Уго­во­ра о про­да­ји елек­трич­не енер­ги­је. "Елек­тро­вој­во­ди­на" је де­фи­ни­са­ла и ура­ди­ла до­ку­мен­та­ци­ју за тип­ске ор­ма­ре, ура­ди­ла про­то­ти­по­ве ор­ма­ра и де­фи­ни­са­ла њи­хов са­др­жај - по­ја­шња­ва Бран­ко Јо­шић.