Menu
RSS
A+ A A-

ПЕН­ЗИ­ЈА ЗА ДО­БРО­ВОЉ­ЦЕ


НО­ВО ИЗ ДДОР НО­ВИ САД ФИ­ЛИ­ЈА­ЛА У ШИ­ДУЗграда ДДО-ра- По­ред тзв. др­жав­ног и код нас је све че­шће до­бро­вољ­но пен­зи­о­но оси­гу­ра­ње, а ДДОР Но­ви Сад је че­твр­ти фонд у зе­мљи ко­ји је до­био до­зво­лу за рад. О ка­квом се оси­гу­ра­њу ра­ди и ко­је су ње­го­ве пред­но­сти, са­зна­ли смо ви­ше од Ду­шка Кли­су­ри­ћа, ди­рек­то­ра фи­ли­ја­ле ДДОР Но­ви Сад у Ши­ду.ddor.jpg Скла­па се уго­вор са на­шим фон­дом и би­ра на­чин ис­пла­те бу­ду­ће пен­зи­је, а уго­вор мо­гу скла­па­ти фи­зич­ка и прав­на ли­ца. Ми­ни­мал­но се ме­сеч­но ула­же 1.000 ди­на­ра, а за мак­си­мум не­ма ли­ми­та. Ка­да се ис­пу­ни услов за пен­зи­ју, но­вац се мо­же по­ди­ћи од­јед­ном или у ме­сеч­ним ра­та­ма. Мо­гу ре­ћи да се на је­дан уло­жен ди­нар са­да, ка­сни­је до­би­ја три ди­на­ра - ис­ти­че ди­рек­тор Кли­су­рић.Па­ре се на­ла­зе на не­за­ви­сном ра­чу­ну и пен­зи­ја се мо­же по­че­ти ко­ри­сти­ти са 53 го­ди­не жи­во­та, а нај­ка­сни­је се мо­ра по­че­ти ко­ри­сти­ти са на­вр­ше­них 70 го­ди­на жи­во­та. У слу­ча­ју бо­ле­сти, од­но­сно тро­шко­ва ле­че­ња или опе­ра­ци­је, про­сле­ђу­је се зах­тев Фон­ду те се у та­квим слу­ча­је­ви­ма мо­же по­ди­ћи из­нос нео­п­хо­дан за ле­че­ње.


- До са­да има­мо око 500 ли­ца ко­ји су се опре­де­ли­ли за до­бро­вољ­но пен­зи­о­но оси­гу­ра­ње, а ре­ци­мо из "Млин­те­ста" има­мо око 150 ли­ца. Упла­та се об­ра­чу­на­ва у тзв. ин­ве­сти­ци­о­ним је­ди­ни­ца­ма и ко­ри­сник сва­ко­днев­но у днев­ним но­ви­на­ма или на сај­ту, мо­же про­ве­ри­ти са ко­ли­ко сред­ста­ва рас­по­ла­же на ра­чу­ну - по­ја­шња­ва ди­рек­тор Ду­шко Кли­су­рић.