Menu
RSS
A+ A A-

ИЗ­МЕ­НЕ И ДО­ПУ­НЕ

ГЕ­НЕ­РАЛ­НИ ПЛАН ЗА ШИД И ИЗ­РА­ДА УР­БА­НИ­СТИЧ­КИХ ПЛА­НО­ВА ЗА НА­СЕ­ЉЕ­НА МЕ­СТА У ОП­ШТИ­НИОп­штин­ско ве­ће у Ши­ду при­хва­ти­ло је ини­ци­ја­ти­ву Оде­ље­ња за ур­ба­ни­зам СО Шид да се до­не­се Од­лу­ка о при­сту­па­њу из­ра­де до­пу­на и из­ме­на Ге­не­рал­ног пла­на за град Шид као и Од­лу­ка о из­ра­ди ур­ба­ни­стич­ких пла­но­ва за сва на­се­ље­на ме­ста у оп­шти­ни. Обра­зла­жу­ћи овај зах­тев, на­чел­ник Оде­ље­ња за ур­ба­ни­зам СО Шид мр Бран­ко Се­ку­лић је из­ја­вио да је до то­га до­шло из по­тре­ба ко­је су се ука­за­ле у по­след­ње вре­ме.


- Све из­ме­не и до­пу­не би­ће у функ­ци­ји по­бољ­ша­ња ва­же­ћег Ге­не­рал­ног пла­на за град Шид. Је­дан од раз­ло­га је и по­тре­ба про­ши­ре­ња ин­ду­стриј­ске зо­не, од­но­сно од­ре­ђи­ва­ње гра­ђе­вин­ског зе­мљи­шта за из­град­њу. То не зна­чи да ће ове из­ме­не и до­пу­не би­ти у не­скла­ду са бу­ду­ћим Про­стор­ним пла­ном оп­шти­не Шид. На­про­тив све је ура­ђе­но у скла­ду са овим из­у­зет­но зна­чај­ним про­јек­том ко­ји оче­ку­је­мо да бу­де за­вр­шен у нај­ско­ри­је вре­ме - из­ја­вио је мр Бран­ко Се­ку­лић.Што се ти­че из­ра­де ур­ба­ни­стич­ких пла­но­ва за на­се­ље­на ме­ста у оп­шти­ни, чи­ји но­си­лац ће би­ти упра­во Оде­ље­ње за ур­ба­ни­зам СО Шид, она ће се вр­ши­ти у фа­за­ма. Та­ко се пред­ви­ђа да ће се у пр­вој фа­зи из­ра­ди­ти ур­ба­ни­стич­ки пла­но­ви за на­се­ље­на ме­ста Ада­шев­ци, Ба­чин­ци, Ва­ши­ца, Ви­шњи­ће­во, Ги­ба­рац, Ер­де­вик, Ку­ку­јев­ци и Мо­ро­вић. Рок за из­ра­ду ових пла­но­ва ко­ји су об­у­хва­ће­ни пр­вом фа­зом ре­гу­ли­са­ће се уго­во­ром са об­ра­ђи­ва­чем с тим да рок за ње­го­ву из­ра­ду не мо­же би­ти ду­жи од го­ди­ну да­на. Сред­ства за ове на­ме­не обез­бе­ди­ће се из бу­џе­та оп­шти­не Шид.