Menu
RSS
A+ A A-

МР­ТВИ У КОМ­ПЈУ­ТЕ­РУ

СЛУ­ЖБА ЗА ПО­ГРЕБ­НЕ УСЛУ­ГЕ У ОКВИ­РУ КО­МУ­НАЛ­НОГ ПРЕД­У­ЗЕ­ЋА "СТАН­ДАРД" У ШИ­ДУ УВО­ДИ НО­ВУ ЕВИ­ДЕН­ЦИ­ЈУ ГРОБ­НИХ МЕ­СТА

Ра­ди се о не­ко­ли­ко хи­ља­да по­да­та­ка и све ће се то струч­но об­ра­ди­ти да се не би пот­кра­ла гре­шкаgroblje

 

ЈКП "Стан­дард" из Ши­да у окви­ру Слу­жбе за по­греб­не услу­ге бри­не о се­дам гро­ба­ља у гра­ду: ста­ро и но­во срп­ско гро­бље, ка­то­лич­ко, ру­син­ско, сло­вач­ко, бап­ти­стич­ко као и о је­вреј­ском гро­бљу. У пла­ну је да се ове го­ди­не уве­де ком­пју­тер­ска еви­ден­ци­ја гроб­них ме­ста.- Реч је о не­ко­ли­ко хи­ља­да по­да­та­ка и за­то се то мо­ра сту­ди­о­зно ура­ди­ти да се не би пот­кра­ле гре­шке. На­дам се да ће­мо до кра­ја го­ди­не за­вр­ши­ти овај ва­жан по­сао - ка­же Јо­ви­ца Пе­тро­вић, ру­ко­во­ди­лац по­греб­них услу­га у ЈКП "Стан­дард".Он ис­ти­че ре­дов­на одр­жа­ва­ња гро­ба­ља, по­себ­но пред ве­ће вер­ске пра­зни­ке, а тра­ва се ко­си че­ти­ри пу­та го­ди­шње, од­во­зи се сме­ће из кон­теј­не­ра, гро­бља су озе­ле­ње­на, на сло­вач­ком и ка­то­лич­ком гро­бљу је из­гра­ђе­но 400 ме­та­ра бе­тон­ских ста­за... О све­му ово­ме је за­ду­же­но осам рад­ни­ка, а по по­тре­би се ан­га­жу­ју и рад­ни­ци из дру­гих сек­то­ра пред­у­зе­ћа.- У ка­пе­ли на гро­бљи­ма у ули­ци Ђу­ре Ки­ша оспо­со­би­ли смо по­себ­ну про­сто­ри­ју са хлад­ња­чом за ви­ше­днев­но чу­ва­ње по­кој­ни­ка. За пре­воз по­смрт­них оста­та­ка има­мо јед­но ста­ри­је во­зи­ло и по­треб­но је на­ба­ви­ти још јед­но но­во јер у гра­ду има­мо про­сеч­но 20-так са­хра­на ме­сеч­но. Де­жур­ства за по­греб­ну опре­му и услу­ге су 24 са­та то­ком це­ле го­ди­не - ис­ти­че Јо­ви­ца Пе­тро­вић.