Menu
RSS
A+ A A-

КО ПУ­ШИ, У ДИ­МУ СЕ ГУ­ШИ

У ШИ­ДУ ОБЕ­ЛЕ­ЖЕН СВЕТ­СКИ ДАН БЕЗ ЦИ­ГА­РЕ­ТАСвет­ски дан без ду­ван­ског ди­ма 31. мај обе­ле­жен је и у До­му здра­вља у Ши­ду та­ко што је на са­мом ула­зу у згра­ду био по­ста­вљен штанд са про­па­ганд­ним ма­те­ри­ја­лом ко­ји ука­зу­је на штет­ност ни­ко­ти­на.- До­че­ки­ва­ли смо све за­по­сле­не у До­му здра­вља као и па­ци­јен­те ко­ји су до­ла­зи­ли са ци­га­ре­та­ма и за­мо­ли­ли их да ци­га­ре­те оста­ве у пе­пе­ља­ри на сто­лу. Де­ли­ли смо "не­гро" и "мен­тол" бом­бо­не те го­во­ри­ли о штет­но­сти пу­ше­ња - ка­же Или­ја Ра­јић, фи­зи­о­те­ра­пе­ут и пред­сед­ник По­дру­жни­це у Ши­ду Са­ве­за здрав­стве­них рад­ни­ка Вој­во­ди­не.


На ми­ни штан­ду смо при­ли­ком на­ше по­се­те за­те­кли и ди­рек­то­ра До­ма здра­вља др Све­то­за­ра Ма­ној­ло­ви­ћа ко­ји нам је ре­као да је Ми­ни­стар­ство здра­вља још 2000. го­ди­не по­др­жа­ло ову ак­ци­ју те да је уста­но­вље­но да је пу­ше­ње код од­ра­слих сма­ње­но за пет по­сто, а код мла­дих за се­дам по­сто.- Ова ак­ци­ја је при­хва­ће­на у свим сег­мен­ти­ма дру­штва, а ми смо у оба­ве­зи да за­бра­њу­је­мо пу­ше­ње у До­му здра­вља. Ду­ван је ма­сов­на дро­га, ште­тан је и кан­це­ро­ген. И не­дав­но флу­о­ро­гра­фи­са­ње ста­нов­ни­штва је по­ка­за­ло ве­ли­ки про­це­нат ту­бер­ку­ло­за и ту­мо­ра брон­ха - ре­као нам је др Све­то­зар Ма­ној­ло­вић.