Menu
RSS
A+ A A-

СотНај­ва­жни­је ак­тив­но­сти у 2007. го­ди­ни у Ме­сној упра­ви Сот, тре­ба­ла би би­ти она ко­ја се од­но­си на ко­нач­но ре­гу­ли­са­ње во­до­вод­не мре­же у пет се­ла на­ше оп­шти­не - Сот, Би­кић До, Љу­ба, Мо­ло­вин и При­ви­на Гла­ва из сред­ста­ва На­ци­о­нал­ног ин­ве­сти­ци­о­ног пла­на. Нај­ску­пљи део ће би­ти из­ра­да про­јек­та. У мар­ту ће пред­став­ни­ци ових ме­сних упра­ва ићи у По­кра­ји­ну ра­ди из­на­ла­же­ња сред­ста­ва за овај део по­сла. Пред­сед­ник Ме­сне упра­ве Сот, Са­ша По­ве­жан, оче­ку­је да ће би­ти по­стиг­нут до­го­вор и да ће по­че­ти бар овај део при­пре­ма.


Не­дав­но су по­че­ли и ра­до­ви за уво­ђе­ње но­вих те­ле­фон­ских при­кљу­ча­ка, с об­зи­ром да је у се­лу по­ста­вље­на но­ва цен­тра­ла. Оче­ку­је се при­кљу­чи­ва­ње 200 но­вих бро­је­ва, а пре­ма обе­ћа­њи­ма из Те­ле­ко­ма по­сао би тре­бао би­ти за­вр­шен до кра­ја апри­ла.Сле­ди и на­ста­вак бе­то­ни­ра­ња пу­та у Ули­ци Вла­ди­ми­ра На­зо­ра у ши­ри­ни од два и по ме­тра. У Со­ту се при­пре­ма још јед­на ле­па но­ви­на. Кра­јем мар­та би тре­ба­ла да поч­не са ра­дом се­о­ска би­бли­о­те­ка у школ­ским про­сто­ри­ја­ма. Ко­ор­ди­на­тор за ре­а­ли­за­ци­ју ових пла­но­ва је Бо­жи­ца Ари­шић, учи­те­љи­ца, а рас­по­ло­же­ње да по­мог­ну код при­пре­ма по­ка­за­ле су чла­ни­це Ак­ти­ва же­на. Уз по­сто­је­ћи фонд књи­га, на по­клон тре­ба да стиг­не још 1500 на­сло­ва, ко­ји су до­би­је­ни у окви­ру ак­ци­је Ра­дио Бе­о­гра­да "Књи­га со­ли­дар­но­сти".У Со­ту су уве­ли још јед­ну но­ви­ну - отво­ре­на је књи­га ути­са­ка, где ста­нов­ни­ци упи­су­ју сво­је при­мед­бе и пред­ло­ге. А Сот, као и дру­га се­ла пра­ти суд­би­на ве­ће смрт­но­сти у од­но­су на ро­ђе­не бе­бе. По ре­чи­ма Сте­ва­на За­рец­ког, ма­ти­ча­ра, у про­шлој го­ди­ни је ро­ђе­но пет бе­ба, а умр­ло је 14 ста­нов­ни­ка и скло­пље­на су че­ти­ри бра­ка.